Årsredovisning 2012

AKTIER


Antalet aktier, röstetal och aktiekapital

Fiskars Oyj Abp aktier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Fiskarskoncernen har en aktieserie FIS1V och varje aktie medför en röst och har lika rättigheter.


I slutet av räkenskapsperioden var det totala antalet aktier 82 023 341. Aktiekapitalet uppgick fortfarande till 77 510 200 euro.


Aktieinformation


Marknad NASDAQ OMX Helsinki
ISIN FI0009000400
Symbol FIS1V (OMX)
Segment OMXH Large Cap
Industri 3000 Konsumentvaror
Supersector 3700 Personliga varor och hushållsvaror
Antal aktier 31.12.2012 82 023 341

 


Egna aktier

Fiskars hade ett innehav på 118 099 egna aktier i slutet av räkenskapsperioden, vilket motsvarar 0,14 % av bolagets aktier och röster. Aktierna har köpts 10.12.2003─22.8.2011 i NASDAQ OMX Helsinki enligt bolagsstämmans befullmäktiganden.


Styrelsens fullmakter

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om förvärv och avyttring av högst 4 000 000 av bolagets egna aktier. Aktierna kan förvärvas och överlåtas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets aktier. Båda fullmakterna är i kraft till 30 juni 2013.


Den 2.8.2012 meddelade Fiskars styrelsens beslut att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 15.3.2012. Bolagsstämman beslöt att befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier som kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är en miljon (1 000 000), vilket är cirka 1,2 % av det sammanlagda antalet aktier. Inga aktier förvärvades under rapportperioden.


Antal aktier, förändringar 2008–2012A-aktier K-aktier Sammanlagt

Aktier totalt 31.12.2008 54 944 492 22 565 708 77 510 200

30.7.2009 -54 944 492 -22 565 708 77 510 200
Sammanslutning av aktieserier
30.7.2009

4 513 141
Riktad emission: en ny aktie för varje parti om fem K-aktier
31.7.2009

11 863 964
Riktad emission till aktieägarna av Agrofin
3.8.2009

-11 863 964
Ogiltigförklaring av aktier i samband med fusion av Agrofin
Aktier totalt 31.12.2009 82 023 341

Aktier totalt 31.12.2010 82 023 341

Aktier totalt 31.12.2011 82 023 341

Aktier totalt 31.12.2012 82 023 341Egna aktier 118 099