Årsredovisning 2012

Ledarskap, välbefinnande och engagemang

Ledarskap för tillväxt och innovation

Fiskars tillväxtplaner och pågående förvandling kräver ett ledarskap som möjliggör goda prestationer, innovation och ständig inlärning. Hos Fiskars anser vi att exceptionellt ledarskap omfattar en förmåga att engagera och utveckla våra anställda till att nå exceptionella resultat. För att hjälpa ledare inom vår organisation i sin personliga utveckling erbjuder vi ett omfattande sortiment av verktyg och främjar en gemensam ledarskapskultur bland annat genom två globala program för ledarskapsutveckling.

License to Lead

Fiskars License to Lead är ett globalt ledarskapsprogram som är riktat till alla chefer och som siktar på att skapa en gemensam arbets- och ledarskapskod inom koncernen. Till exempel i Sverige har alla chefer inom bolaget avslutat sin License to Lead-utbildning under år 2012. Sammanlagt har mer än 150 License to Lead-sessioner ordnats inom Fiskars under året.

Leadership Excellence

Fiskars Leadership Excellence-programmet är riktat till våra högre chefer. Det fokuserar på att skapa en gemensam inställning och ett gemensamt språk samt bygga nätverk mellan olika delar av bolaget. Mer än 50 högre chefer från olika verksamheter och länder deltog i programmet år 2012 och nya arbetskoncept, ett nytt språkbruk och nya verktyg tas redan i bruk.

Välbefinnande

På Fiskars förstår vi att ansvaret för anställdas välbefinnande inte bara ligger på de anställda själva, utan att det är något som bolaget aktivt bör bidra till. Med engagerade anställda som ibland jobbar inom bolaget i flera tiotals år, bryr vi oss om våra anställdas välbefinnande och vill hjälpa dem att hålla sig i form för vardagens utmaningar.

För att ta itu med frågan om välbefinnande har vi dragit igång punktprogram inom Fiskars för att bidra till våra anställdas arbetsförmåga. En modell för så kallat tidigt ingripande vill stöda anställdas arbetsprestationer: vi tror på att det finns en lösning på de flesta problem. Under de senaste två år har vi aktivt inriktat oss på de anställdas arbetsförmåga i Finland och sjukfrånvaron har minskat till under 5 % från tidigare cirka 7 %.

Ökat engagemang genom öppen kommunikation

I år har vi lagt om vår organisation för att reagera på affärs- och marknadsrelaterade behov och fokuserat på att arbeta i en matrisstruktur där öppen kommunikation åt båda hållen är avgörande för att vi ska förstå den förändring som pågår; i vilken riktning vi är på väg, varför förändringen äger rum och vad den innebär för enskilda anställda. Det här går att göra endast genom att vi delar med oss av den kunskap vi har och skapar bättre dialoger.

Vi har fått uppmuntrande resultat från många av våra försäljningsenheter och fabriker där den lokala ledningen och individuella chefer har gått in för att engagera anställda genom dialog. Ett exempel är Fiskars Frankrike, där åtgärdsplaner byggdes upp genom ett samarbete mellan chefer och anställda.


”Vi sa det väldigt tydligt: det här är en gemensam uppgift för att nå ett gemensamt resultat! Om vi i slutet av året har nått framgångar så är det tack vare oss alla. Vi har gått in för en väldigt strukturerad inställning för att nå de förändringar vi ville se. Vi har börjat kommunicera med våra anställda genom möten som hålls en gång per kvartal eller en gång i månaden, från ledningsteamet till alla teamnivåer, vi har följt upp det med aktivitetsindex som varje avdelning har fått tillgång till och möjlighet att diskutera regelbundet. Förbättringarna i våra anställdas engagemang var ett direkt resultat av vår effektiva och aktiva interna kommunikation.” –Alexis Ducos, Personalchef på Fiskars Frankrike