Årsredovisning 2012

Förvaltning

Styrelsen 2012

Vid bolagsstämman som hölls den 15 mars 2012 omvaldes samtliga nio medlemmar i styrelsen: Kaj-Gustaf Bergh, Ingrid Jonasson Blank, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte och Jukka Suominen.

Vid sitt sammanträde efter bolagsstämman omvalde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice ordföranden. Styrelsen beslöt att återupprätta en Audit Committee, en Compensation Committee och en Nomination Committee.

Styrelsens oberoende

Styrelsen utvärderar varje medlems oberoende i enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning vid det konstituerande möte som hålls efter bolagsstämman.

Samtliga medlemmar i styrelsen är oberoende av företaget.

Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte och Jukka Suominen är också oberoende av större aktieägare.

Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Louise Fromond anses inte oberoende av större aktieägare.

Styrelsens arbete år 2012

Styrelsen sammanträdde 11 gånger under år 2012. Medlemmarnas deltagande vid möten var 97 %. Förutom det ordinarie styrelsearbetet under räkenskapsåret var de viktigaste prioriteringarna under 2012 implementeringen av den integrerade strategin och den gemensamma verksamhetsmodellen, ny ägarstrategi för Wärtsilä, investeringsprogrammet i EMEA-regionen, ändrade organisatoriska strukturer och direktörsutnämningar.

Styrelsens mötesaktivitet och mötesnärvaro 2012

Compensation Nomination

Styrelsen Audit committee Committee Committee
1.1-31.12.2012 11 möten 4 möten 6 möten 2 möten
Kaj-Gustaf Bergh 11 - 6 2
Alexander Ehrnrooth 11 4 - 2
Paul Ehrnrooth 11 4 - 2
Ralf Böer 11 - 6 -
Louise Fromond 10 4 - -
Gustaf Gripenberg 11 4 - -
Ingrid Jonasson Blank 11 - 6 -
Karsten Slotte 9 4 - -
Jukka Suominen 11 - 6 -