Årsredovisning 2012

Förvaltning

styrelsens Kommittéer

Styrelsen utsåg under 2012 tre kommittéer: Audit Committee, Compensation Committee och Nomination Committee.

Audit Committee

Audit Committee ansvarar för följande verksamheter:

 • Kontrollera processerna för företagets bokslutsrapportering
 • Övervaka den finansiella rapporteringen
 • Kontrollera effektiviteten av koncernens interna kontroll, interna revision och riskhantering
 • Gå igenom beskrivningen av huvuddragen i systemen för intern kontroll och riskhantering som hör till den finansiella rapporteringsprocessen, som finns i företagets förvaltnings- och styrsystem
 • Kontrollera den lagstadgade revisionen av företagets bokslut och koncernbokslut
 • Utvärdera de lagstadgade revisorernas oberoende och de tilläggstjänster som dessa erbjuder
 • Bereda ett beslutsförslag angående val av revisor för Nomination Committee.

Följande styrelsemedlemmar ingick i kommitténs sammansättning:

 • Gustaf Gripenberg (ordförande)
 • Alexander Ehrnrooth
 • Paul Ehrnrooth
 • Louise Fromond
 • Karsten Slotte

Audit Committee sammanträdde fyra gånger under år 2012 och medlemmarnas deltagande vid kommittémöten var 100 %. Förutom det ordinarie arbetet diskuterade Audit Committee under 2012 även företagets hållbarhetsarbete och rapportering.

Compensation Committee

Compensation Committee har som uppgift att förbereda ärenden som gäller utnämning av och arvoden till verkställande direktör och direktörerna i koncernen samt ärenden som gäller företagets belöningssystem.

Följande styrelsemedlemmar ingick i kommittén:

 • Kaj-Gustaf Bergh (Styrelseordförande)
 • Ralf Böer
 • Ingrid Jonasson Blank
 • Jukka Suominen

Compensation Committee sammanträdde sex gånger under år 2012 och medlemmarnas deltagande vid kommittémöten var 100 %. År 2012 diskuterade Compensation Committee företagets belöningsramverk, bonusstruktur och långsiktiga incitamentsprogram samt förberedde ett förslag till ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören.


Nomination Committee

Nomination Committee ansvarar för följande verksamheter:

 • Förbereda förslag till styrelsemedlemmar för bolagsstämman efter att ha hört de större aktieägarna i företaget
 • Förbereda förslag om styrelsemedlemmarnas arvoden för bolagsstämman
 • Förbereda förslag till sammansättning av styrelsens kommittéer för styrelsen
 • Förbereda förslag till val av revisorer utifrån Audit Committees förslag
 • Fastställa kriterier och processer för utvärdering av styrelsens arbete. 

Följande styrelsemedlemmar ingick i Nomination Committee:

 • Kaj-Gustaf Bergh (ordförande)
 • Alexander Ehrnrooth
 • Paul Ehrnrooth

Nomination Committee sammanträdde två gånger under år 2012 och medlemmarnas deltagande vid kommittémöten var 100 %.