Årsredovisning 2012

Styrelsen

I enlighet med bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fem och högst nio medlemmar. Mandatperioden för alla medlemmar kommer att sträcka sig från valet till slutet av nästa bolagsstämma. Styrelsen ansvarar för att välja en ordförande bland medlemmarna.

Styrelsens uppgifter och arbetsordning

Fiskars styrelse ansvarar för att leda företaget enligt gällande lagstiftning, myndigheternas förordningar, bolagsordning och de beslut som fattas av bolagsstämman. Enligt den arbetsordning som styrelsen godkänt ansvarar styrelsen för följande verksamheter:

 • Förvalta och ändamålsenligt organisera företagets verksamhet samt fastställa verksamhetsstrategin och budgeten för företaget
 • Övervaka företagets soliditet, lönsamhet och likviditet samt företagets ledning
 • Godkänna principerna för företagets riskhantering
 • Ansvara för beredningen av bokslut
 • Bekräfta finansieringspolitik
 • Fatta beslut om åtgärder som med tanke på omfattningen och kvaliteten av företagets verksamhet är ovanliga eller långtgående, förutsatt att de inte bör avgöras av bolagsstämman
 • Utnämna verkställande direktör och godkänna villkoren för dennes direktörsavtal samt avlöning
 • Utnämna medlemmar till koncernledningen samt välja andra direktörer och chefen för den interna revisionen samt godkänna deras löneförmåner och annan avlöning
 • Besluta om principerna för koncernens belöningssystem och andra vittgående personalfrågor
 • Behandla frågor i anslutning till utnämning av dotterbolags styrelsemedlemmar
 • Tillsätta kommittéer och välja medlemmarna i dessa. Kommittéernas uppgift är att förbereda frågor inom deras specifika kompetensområde som ska tas upp och avgöras vid styrelsemöten.

Styrelsen sammanträder 8–9 gånger per år enligt en förutbestämd tidsplan, med extra möten vid behov. De flesta möten ansluter sig till offentliggörandet av företagets bokslut och delårsrapporter, strategi- och budgetcykeln eller bolagsstämman. Styrelsen håller även ett strategimöte vid vilket koncernens framtida scenarier behandlas och företagets strategi godkänns. Styrelsen förlägger vanligtvis ett eller två av dessa möten på olika platser inom Fiskars organisation, med fokus på ett specifikt affärsområde.

Dessutom utvärderar styrelsen med hjälp av en extern expert regelbundet sin egen verksamhet och sitt samarbete med bolagsledningen.