Årsredovisning 2012

koncernLedningen

I Fiskars Oyj Abp:s koncernledning ingår den ledningsgrupp som ansvarar för koncernförvaltningen. Under verkställande direktörens ledning förbereder koncernledningen förslag för styrelsen och behandlar koncernens strategiska utveckling, resursfördelning och implementering av Fiskars Oyj Abp:s gemensamma verksamhets- och affärsmodell. Koncernledningen tar också upp frågor som gäller gemensamma funktioner och deras utveckling inom koncernen. Dessutom hör relationerna till intressegrupperna till koncernledningens uppgifter.

Koncernledningen sammanträder varje månad enligt en förutbestämd tidsplan, med extra möten vid behov. Koncernledningen sammanträdde sammanlagt 11 gånger under 2012.

Bland de viktigaste prioriteringarna för Fiskars Oyj Abp:s koncernledning under 2012 var införandet av en ny säljorganisation för EMEA och implementeringen av företagets femåriga investeringsprogram för EMEA.

Under 2012 bestod koncernledningen av verkställande direktören Kari Kauniskangas samt koncernens ekonomidirektör, strategidirektör, chefsjurist och direktör för logistik, inköp och produktion. Koncernens strategidirektör är Max Alfthan och Jutta Karlsson är koncernens chefsjurist. Fiskars ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki utsågs till direktör för affärsområdet Hem den 2 mars 2012, och i samband med det utsågs Jyri Virrantuomi, direktör för Finance, till tillförordnad ekonomidirektör och medlem av koncernledningen. Fiskars utsåg Ilkka Pitkänen till koncernens nya ekonomidirektör och medlem av koncernledningen den 1 september 2012. Fiskars produktionsdirektör Hille Korhonen lämnade företaget i slutet av oktober 2012 för en ny befattning utanför företaget. Den 20 november 2012 utsåg Fiskars Risto Gaggl till direktör för leveranskedjan och medlem i koncernledningen.

I syfte att underlätta utvecklingen av företagets verksamhet och upprätta gemensamma processer och plattformar bjuds cheferna för Human Resources och IT in till koncernledningens sammanträden. Därför deltog Timo Leskinen, vice verkställande direktör för HR, och IT-direktören Frans Westerlund i koncernledningens sammanträden under 2012.