Årsredovisning 2012

Förvaltning

Huvudsakliga osäkerhetsfaktorer

Kundrelationer och distribution

Fiskars tillverkar och säljer produkter avsedda för konsumenter. Den allmänna ekonomiska situationen och den försvagade konsumtionsefterfrågan inom de för Fiskars viktiga marknaderna i Europa och Nordamerika kan ha en negativ inverkan på företagets omsättning och lönsamhet.

Fiskars produkter säljs i första hand till parti- och detaljhandlare samt via egna butiker direkt till konsumenterna. Försäljning till enskilda storkunder är av stor betydelse för en del av verksamheten, men ingen av Fiskars kunder hade en andel av mer än 10 % av koncernens totala omsättning. Eftersom vissa stora kunder fattar beslut om försäljningssortimentet och leverantörsvalet endast en gång per år kan Fiskars riskera att förlora kunder om inte kundernas behov uppfylls. Även en förlust av några få stora kunder eller en störning i en specialiserad distributionskanal kan ha en negativ inverkan på koncernens verksamhet och resultat

Leveranskedjan

En betydande del av produkterna som Fiskars säljer tillverkas av externa leverantörer och dessutom köper företaget komponenter och råmaterial från flera leverantörer. Genom att lägga ut en större del av företagets verksamhet på entreprenad utsätts företaget i högre grad för risker relaterade till den del av leveranskedjan som lagts ut på entreprenad. De flesta av leverantörerna finns i Asien, vilket är långt i från företagets viktigaste marknader och störningar vid försörjningskällan eller i logistikkedjan kan leda till oregelbundna leveranser av produkter till kunderna.

Fiskars är också mer utsatt för juridiska, ekonomiska och politiska risker samt risker förknippade med lagar och regleringar relaterade till leverantörernas länder. När företaget väljer sina leverantörer framhåller företaget leveranssäkerhet, leverantörers förmåga att reagera på förändringar i efterfrågan, kvalitet och etiska aspekter av leverantörernas verksamhet. Fiskars kräver att alla samarbetspartners förbinder sig till principer som omfattar arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik. Leverantörerna måste följa dokumentet Fiskars uppförandekod för leverantörer, och kontroller genomförs för att säkerställa efterlevnaden.

En sömlöst fungerande leveranskedja blir allt viktigare och Fiskars stärker kontinuerligt den globala inköpsverksamheten. Företaget har i dag regionala inköpskontor i Shanghai, Bangkok och Helsingfors och inriktar sig på värdeskapande genom att harmonisera inköpsprocesser och leverantörsbaserade förvaltningsprinciper på det globala planet.

Råvaror och komponenter

De råvaror som främst används i Fiskars produkter är stål, aluminium och plast. Plötsliga fluktuationer i råvaru-, komponent- och energipriser kan ha en inverkan på koncernens lönsamhet. Fiskars har långvariga anskaffningskontrakt med vissa av sina råvaruleverantörer för att hantera prisrisker och dessutom används derivat för att säkra elpriset för produktionsanläggningar i Finland.

Valutakurser

En betydande del av koncernens verksamhet är lokaliserad utanför euroområdet. Koncernräkenskaperna redovisas i euro och förändringar i valutakurser kan ha en negativ inverkan på koncernens nettoomsättning, rörelseresultat och balansräkning. Förändringar i valutakurser kan också påverka Fiskars konkurrenskraft negativt. Företaget avser att hantera valutarisker som är relaterade till kommersiella kassaflöden i första hand med verksamhetsmedel . Förvärv av produktionsinsatser och försäljning av produkter uttrycks främst i de lokala valutorna för koncernens företag. Det mesta av uppskattad export och import i utländsk valuta säkras upp till 12 månader i förväg.

Varumärken och Fiskars anseende

Fiskars handhar ett antal globalt och lokalt kända varumärken i sin portfölj. En händelse som har en negativ inverkan på konsumenternas förtroende kan också påverka koncernens affärsverksamhet negativt. Fiskars övervakar noggrant sina varumärkens framgångar och vidtar alltid vid behov åtgärder för att skydda sina varumärkens värde.

Väder och säsongsväxlingar

Vissa varugrupper kan påverkas av vädret, vilket i synnerhet gäller trädgårdsredskap under våren och snöredskap under vintern. Väderförhållanden som avviker från det statistiskt normala kan påverka försäljningen av dessa produkter på ett negativt sätt. Tyngdpunkten för försäljningen av koncernens produkter för hemmet ligger tydligt på årets sista kvartal. Eventuella problem med tillgång till produkter eller i efterfrågan under årets sista kvartal kan på ett betydande sätt påverka resultatet för hela året.

Investeringsprogram i EMEA-regionen

I december 2010 lanserade Fiskars ett femårigt utvecklingsprogram i EMEA-regionen med en investering på cirka 50 miljoner euro. Med det här programmet kommer företaget att skapa en mer effektiv leveranskedja och förbättra öppenheten med hjälp av gemensamma processer och IT-system, inklusive ett nytt resursplaneringssystem (ERP). Om företaget inte lyckas genomföra programmet som planerat kan det försenas eller inte uppnås. En särskild projektgrupp där även externa rådgivare ingår, har inrättats för att genomföra programmet. Bolagsledningen granskar genomförandet av programmet och projektets status rapporteras regelbundet till styrelsen.

Förvärv

Trots en noggrann due diligence-process innebär alla förvärv risker. Fiskars minskar dessa risker genom att planera integrationen av förvärvade företag i förväg och införa Fiskars förvaltnings- och styrsystem omedelbart efter övertagandet. Man skapar också ett gemensamt integrationsteam och följer integrationen och utvecklingen hos det nya företaget noga i ledningsgrupperna, koncernledningen och koncernstyrelsen

Intresseföretaget

Fiskars har en betydande investering i intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp. Stora förändringar i Wärtsiläs aktiepris, lönsamhet eller dividend kan ha en betydande inverkan på Fiskars.