Årsredovisning 2012

Förvaltning

Huvuddragen i systemen för intern kontroll och riskhantering relaterade till den finansiella rapporteringsprocessen

Med den finansiella rapporteringsprocessen avses de funktioner som producerar den finansiella information som används vid ledningen av företaget samt den finansiella information som publiceras i enlighet med lagar, standarder och övriga bestämmelser som gäller företagets verksamhet.

Intern kontroll inom den finansiella rapporteringsprocessen

Avsikten med intern kontroll är att se till att bolagsledningen har tillgång till uppgifter som är aktuella, tillräckliga och i det väsentliga korrekta för att kunna leda företaget, och att de finansiella rapporter som företaget publicerar ger en tillräckligt rättvisande bild av företagets finansiella ställning.

Struktur

Fiskars har fyra operativa segment och tre affärsområden. Alla affärsområden har sin egen ekonomiledning.

De affärsenheter som verkar under affärsområdena utgör basnivån i den finansiella rapporteringen. Affärsenheterna ansvarar för att organisera sin egen ekonomiledning och för att den finansiella rapporteringen är korrekt.

Moderbolaget har också en separat organisation för ekonomiförvaltning som arbetar under koncernens ekonomidirektör. Affärsområdenas och koncernens ekonomiförvaltning styr och övervakar arbetet inom affärsenheternas ekonomiavdelningar. Därutöver kontrollerar och övervakar den interna kontrollen hur rapporteringsprocessen fungerar och fastslår de finansiella rapporternas tillförlitlighet.

Finansiering och finansiell riskhantering är en funktion inom koncernens finansieringsenhet och är verkställande direktörens ansvar

Styrning

Uppställning och uppföljning av finansiella mål är en väsentlig del av arbetet att leda Fiskars. Kortsiktiga finansiella mål fastställs i samband med en plan som görs upp årligen och uppföljning av hur målen uppnås sker månatligen. Affärsenheterna lämnar månatligen in rapporter om de faktiska finansiella uppgifterna samt en prognos över hur den finansiella situationen förväntas utvecklas under den återstående rapporteringsperioden.

De uppgifter som affärsenheterna lämnar in samlas ihop och kontrolleras av koncernens ekonomiförvaltning som sammanställer en månadsrapport för ledningen. I månadsrapporterna ingår sammanfattade resultaträkningar för de operativa segmenten och affärsområdena, de viktigaste nyckeltalen samt en beskrivning av de händelser som är mest betydande för affärsverksamheten. Utöver detta innehåller rapporten koncernens resultaträkning, balansuppgifter, kassaflöde samt en prognos över hur den finansiella situationen förväntas utvecklas under den återstående rapporteringsperioden. Koncernens Audit Committee, koncernstyrelsen, ledningsgruppen och affärsområdenas ledningsgrupper följer månatligen upp det finansiella lägets utveckling och hur målen uppnås.

Datasystem för ekonomiförvaltning

Affärsenheterna använder sig av flera olika datasystem för bokföring och finansiell rapportering. Koncernens finansiella rapportering sker med hjälp av ett datasystem som administreras centralt. Affärsenheterna och affärsområdena ansvarar för att producera data för koncernens rapporteringssystem. Koncernens ekonomiförvaltning ansvarar för upprätthållandet av koncernens rapporteringssystem och kontrollerar att riktiga och korrekta uppgifter matas in i systemet.

Som en del av det femåriga utvecklingsprogrammet kommer företaget att införa ett gemensamt företagsresursplaneringssystem (ERP) i EMEA-regionen i syfte att förenkla den finansiella rapporteringen och minska riskerna som kan uppstå när flera olika system hanteras parallellt. Implementeringen av det nya systemet kommer att ske stegvis. Den första implementeringen gjordes sent 2011 och implementeringen av systemet började i länderna under 2012. De viktigaste implementeringarna kommer att ske i 2013 och 2014.

Anvisningar

Den finansiella rapporteringen sker enligt enhetliga principer. Koncernen tillämpar den internationella IFRS-bokföringsstandarden som har godkänts inom EU och som har en enhetlig kontoplan. Koncernens ekonomiförvaltning har dragit upp riktlinjer för enheterna angående innehållet i de finansiella rapporterna samt de datum som gäller för rapporteringen.

Riskhantering inom den finansiella rapporteringsprocessen

Riskhanteringen har i uppdrag att identifiera hot mot den finansiella rapporteringsprocessen som om de blev verklighet kunde innebära att ledningen inte hade tillgång till uppgifter som är aktuella, tillräckliga och i det väsentliga korrekta för att kunna leda företaget och att de finansiella rapporter som företaget publicerar inte ger en tillräckligt rättvisande bild av företagets ekonomi.

Fiskars hanterar risker i anknytning till den finansiella rapporteringsprocessen bland annat på följande sätt: ändamålsenlig organisering av och tillräckliga resurser för ekonomiförvaltningen, behörig begränsning av rättigheter tillhörande enskilda befattningar, centraliserad styrning av användningsrättigheter till koncernens rapporteringssystem, anvisningar för bokföring och rapportering, en gemensam och enhetlig kontoplan för hela koncernen, utnyttjande av datateknik, kontinuerlig utbildning av personalen samt kontroll av de uppgifter som rapporteras som ett led i rapporteringsprocessen.

Som en del av det femåriga utvecklingsprogrammet i EMEA-regionen samordnar företaget för närvarande sina finansiella processer och inför modern datateknik. När det gäller riskhantering är målet att öka antalet interna kontroller och att förbättra öppenheten och kvaliteten på information som används i beslutsfattande på hög nivå.