Årsredovisning 2012

intern kontroll, riskhantering
och revision

Styrelsen ansvarar för företagets förvaltning och för att verksamheten ordnas på vederbörande sätt. I praktiken är det verkställande direktörens uppgift att tillsammans med den övriga ledningen se till att bland annat bokföring och kontrollmekanismer fungerar.

Företagets ekonomiska utveckling följs upp månatligen genom ett rapporteringssystem som täcker alla enheter och verksamheter. Affärsområdena leds genom sina egna ledningsgrupper. De olika affärsområdena ansvarar med stöd av företaget för hanteringen av dagliga affärsverksamhetsrisker.

Syftet med riskhanteringen är att identifiera, bedöma och hantera risker som utgör ett hot mot att Fiskars Oyj Abp:s verksamhetsmål uppnås.

Den interna revisionen ansvarar för att kontrollera och utvärdera hur det interna kontrollsystemet fungerar, hur ändamålsenliga och effektiva funktionerna är samt hur väl anvisningarna följs.

Den interna revisionen eftersträvar dessutom att främja utvecklandet av riskhanteringen inom affärsenheterna. Moderbolaget har en intern revisor som är administrativt underställd verkställande direktören, men rapporterar till Audit Committee.

Insiderförvaltning

Fiskars tillämpar de insiderregler för NASDAQ OMX Helsinki som trädde i kraft den 9 oktober 2009. Dessutom har företaget egna insiderregler som senast uppdaterades den 1 september 2012.

Till företagets offentliga insiderkrets hör styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, koncernledningen, direktörerna för affärsområdena och EMEA-säljregionerna samt revisorerna. Fiskars har även ett bolagsspecifikt insiderregister. För projekt som ifall de förverkligas kan påverka företagets aktiekurs upprätthålls ett skilt projektbaserat register.

Fiskarskoncernens juridiska avdelning administrerar företagets insiderregister. Uppgifterna i det offentliga insiderregistret finns tillgängliga hos Euroclear Finland Ab, adress Urho Kekkonens gata 5 C, 00100 Helsingfors, tfn. +358 20 770 6000 samt på företagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Revision

Företagets revisor är KPMG Oy Ab med Virpi Halonen, APA, som huvudansvarig revisor.

Till revisorerna för samtliga koncernbolag utbetalades år 2012 ett sammanlagt revisionsarvode på 0,7 miljoner euro. Därutöver uppgick konsultarvoden som inte var förknippade med revisionen till sammanlagt 0,8 miljoner euro rörande skatteärenden och andra rådgivningstjänster.


Information till marknaderna

Fiskars avsikt är att alla parter på marknaden har korrekta, färska och tillräckliga uppgifter om företaget. På Fiskars webbplats är uppgifter om företagets förvaltnings- och styrsystem tillgängliga. Alla börsmeddelanden publiceras strax efter publiceringen, och även övrig betydande investerarinformation är tillgänglig.

Fiskars tillämpar principen med tyst period under tre veckor före publicering av resultat. Under denna period kommenterar Fiskars Oyj Abp inte marknadsläget eller företagets framtidsutsikter.