Årsredovisning 2012

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång per år före utgången av juni månad, antingen i Raseborg eller i Helsingfors. Bolagsstämman fattar beslut i de ärenden som tillkommer stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen, såsom godkännande av bokslut, utdelning av vinster, ansvarsfrihet för medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören samt val av styrelsemedlemmar och revisorer och arvoden till dessa.

Kallelsen till bolagsstämman ska enligt bolagsordningen publiceras på företagets webbplats och, om så bedöms nödvändigt av styrelsen, på ett alternativt sätt. Under 2012 publicerades kallelsen i tidningarna Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Västra Nyland, förutom den kallelse som publicerats på företagets webbplats.

Aktieägare som önskar ta med en fråga på dagordningen för bolagsstämman bör lämna in en sådan begäran skriftligt till styrelsen. Anhållan måste vara tillräckligt koncis och ärendet måste falla inom bolagsstämmans bemyndigande enligt definitionen i aktiebolagslagen för att den skall inkluderas i kallelsen till bolagsstämman och på dagordningen för bolagsstämman. Instruktioner om och sista datum för att lämna in begäran till styrelsen publiceras på företagets webbplats. År 2012 lämnades ingen sådan anhållan in till styrelsen.

Ordinarie bolagsstämma 2012

Fiskars ordinarie bolagsstämma hölls den 15 mars 2012. Stämman fastställde bokslutet, beviljade styrelsens medlemmar och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om den dividend som skall betalas ut för räkenskapsåret 2011. Stämman beslutade också om de arvoden som skall utgå till styrelsen, och valde medlemmar som ska tjänstgöra fram till slutet av bolagsstämman år 2013. Dessutom valdes företagets revisorer och beslutades om arvoden. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva Fiskars egna aktier och fatta beslut om att förmedla dem i enlighet med särskilt överenskomna villkor.

Extra bolagsstämma 2012

Fiskars höll en extra bolagsstämma 12 september 2012. Efter avyttringen av en del av företagets innehav i Wärtsilä beslutade stämman att en extra dividend skall betalas ut för räkenskapsåret 2011.