Årsredovisning 2012

fiskars Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem 2012

Fiskars Oyj Abp förvaltas enligt bolagsordningen, den finska aktiebolagslagen och de regler och bestämmelser för noterade bolag som NASDAQ OMX Helsinki Ab har utfärdat. Fiskars följer också utan undantag Finsk kod för bolagsstyrning som har godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen. Rekommendationen trädde i kraft den 1.10.2010 och finns tillgänglig på www.cgfinland.fi. Den här redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem har publicerats separat från Styrelsens verksamhetsberättelse på företagets webbplats på www.fiskarsgroup.com den 21 februari 2013.

Den slutgiltiga beslutsmakten ligger hos Fiskars Oyj Abp:s aktieägare vid bolagsstämman. Fiskars styrelse ansvarar för företagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Verkställande direktören (VD) ansvarar för företagets affärsverksamhet och förvaltning enligt anvisningar och beslut från styrelsen.