Årsredovisning 2012

styrelsens verksamhetsberättelse 2012

2012 i korthet

Mot bakgrund av den instabila omgivningen och ett mer dämpat ekonomiskt klimat i Europa hade Fiskars en stabil utveckling 2012. Omsättningen ökade med 1 % till 747,8 milj. euro (2011: 742,5 milj. euro) trots avyttringen av Silva under det tredje kvartalet 2011 och lägre försäljning av snöredskap än 2011.

Koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångsnatur ökade med 2 % till 63,1 milj. euro, vilket återigen är en ny rekordnivå. Inklusive poster av engångsnatur ökade rörelseresultatet med 21 % till 63,9 milj. euro (52,8). Den positiva utvecklingen berodde på ökad effektivitet i de egna verksamheterna.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95,0 milj. euro (107,4). Resultatet per aktie var 2,18 euro (1,91), inklusive en engångsvinst på 1,06 euro (0,85) per aktie från försäljningen av Wärtsiläaktier. Styrelsen föreslår en dividend på 0,65 euro per aktie (0,62 plus extra dividend på 0,75).

Koncernen

Verksamhetsomgivning 2012

Under 2012 ledde det övergripande instabila finansiella klimatet och nedskärningar i statsutgifterna till minskad optimism bland hushållen i Europa och lagerstyrning var även fortsättningsvis viktigt för detaljhandeln. Optimismen var tydligare i Nordeuropa än i Sydeuropa, där marknadsvillkoren var särskilt besvärliga. Det övergripande ekonomiska klimatet försämrades under året vilket påverkade detaljhandel och konsumenter på många marknader. I många länder i Europa drabbades detaljhandeln inom trädgårdsområdet ytterligare av ovanligt dåligt och regnigt väder.

I Nordamerika inleddes året med en försiktig optimism och det verkade finnas en större vilja bland hushållen att göra inköp som de hade skjutit upp. Under våren och sommaren minskade hushållens optimism återigen, i takt med amerikanernas allt större pessimism i fråga om hushållsekonomin. Ett varmare väder hjälpte detaljhandeln inom hemmafixar- och trädgårdsområdet. Några fortsatte att sälja av lagret från fjolårets säsong, när försäljningen av trädgårdsprodukter gick dåligt. Mot slutet av året ökades hushållens optimism igen av ett antal positiva ekonomiska signaler, men oron för budgetstupet dämpade återigen optimismen mot slutet av året. Trots tillväxten i detaljhandelsförsäljningen ville återförsäljarna inte fylla på varulagren.

Omsättningmilj. euro 2012 2011 Förändr. Förändr. vn*
Koncernen 747,8 742,5 1 % -3 %
EMEA 501,9 516,8 -3 % -4 %
Amerika 250,4 232,5 8 % 0 %

* valutaneutral.
Rörelseresultat (EBIT)milj. euro
2012 2011 Förändr.
Koncernen
63,9 52,8 21 %
EMEA
42,6 33,7 26 %
Amerika
34,2 30,5 12 %
Övriga
-12,9 -11,4 13 %

 

Omsättning och rörelseresultat

År 2012 ökade Fiskars omsättning med 1 % till 747,8 milj. euro (742,5) trots avyttringen av Silva under det tredje kvartalet 2011 och lägre försäljning av snöredskap än 2011. Den jämförbara omsättningen, omräknad i jämförbara valutakurser och exklusive Silva under första och andra kvartalen 2011, minskade med 1 %. Omsättningen för EMEA-segmentet minskade medan omsättningen för Amerika-segmentet ökade, tack vare gynnsamma valutakurser.

Omsättningen i EMEA-segmentet uppgick till 501,9 milj. euro (516,8) och i Amerika-segmentet till 250,4 milj. euro (232,5).

Koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångsnatur ökade med 2 % till 63,1 milj. euro, vilket återigen är en ny rekordnivå. Inklusive poster av engångsnatur ökade rörelseresultatet med 21 % till 63,9 milj. euro (52,8). Den positiva utvecklingen berodde på ökad effektivitet i de egna verksamheterna.

Rörelseresultatet för EMEA uppgick till 42,6 milj. euro under året (33,7). Intäkter av engångsnatur uppgick till 0,8 milj. euro tredje kvartalet 2012, på grund av en återföring av en avsättning rörande avyttringen av Silva 2011. Det var inga kostnader av engångsnatur 2012. 2011 uppgick kostnader av engångsnatur till 9,3 milj. euro, varav 5,3 milj. euro hängde samman med avyttringen av Silva och 3,0 milj. euro med en påföljdsavgift för överträdelse av konkurrenslagstiftningen. Rörelseresultatet för Amerika-segmentet ökade med 12 % under 2012 till totalt 34,2 milj. euro (30,5 vilket inkluderade en kostnad av engångsnatur om 1,1 milj. euro för produktåterkallning under det tredje kvartalet). Försäljningstillväxten för Skola, kontor och hobby SOC bidrog till den ökade vinsten.

Finansiella poster och nettoresultat

Fiskars andel av resultatet från intresseföretaget Wärtsilä 2012 uppgick till 47,8 milj. euro (42,7). Förändringen av verkligt värde på biologiska tillgångar uppgick till 5,6 milj. euro (-1,0). En positiv effekt om 4,4 milj. euro redovisades på biologiska tillgångar till verkligt värde som resultat av skogsinventeringen 2012, verifierad av tredje part, där den sammanlagda virkesvolymen samt sortimentsfördelningen uppdaterades.

Finansiella kostnader netto uppgick till -3,8 milj. euro (-2,4). Resultat före skatt uppgick till 200,4 milj. euro (161,8) i 2012. Under andra kvartalet 2012 bokförde Fiskars en vinst på 87,0 milj. euro (Q1 2011: 69,8) från försäljningen av en del av bolagets aktieinnehav i Wärtsilä. År 2011 påverkades bolagets inkomstskatter positivt av förändringen av 2012 års finska bolagsskatt som meddelades i december 2011. Resultat per aktie blev 2,18 euro (1,91) för 2012.

Investeringsprogram i EMEA

Fiskars har påbörjat införandet av en ny, integrerad verksamhetsmodell. I december 2010 lanserade bolaget ett stort femårigt investeringsprogram för att skapa konkurrenskraftiga strukturer, system och processer i EMEA, inklusive ett nytt, gemensamt företagsresursplaneringssystem (ERP).

Investeringen om cirka 50 milj. euro kommer att finansieras med verksamhetens kassaflöde. Under dessa år kommer programmet att öka Fiskars operativa kostnader och investeringar.

Implementeringen av systemet började i länderna under 2012. De viktigaste implementeringarna kommer att ske i 2013 och 2014.


Efter en initial implementeringsperiod förväntas investeringsprogrammet att ytterligare öka effektiviteten i Fiskars verksamhet och gradvis förbättra lönsamhet och kassaflödet samt skapa en plattform för även bättre kundservice och tillväxt.

Kassaflöde, balansräkning och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95,0 milj. euro (107,4). Kassaflödet inkluderar dividend från intresseföretaget Wärtsilä om totalt 26,8 milj. euro (40,9).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 94,5 milj. euro (92,3) under året. Kassaflödet från investeringsverksamheten inkluderar inkomster från försäljningen av Wärtsiläaktier om 126,4 milj. euro (109,7). År 2011 hade avyttringen av Silva-verksamheten en positiv effekt på kassaflödet från investeringsverksamheten med cirka 6,3 milj. euro totalt. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -179,2 milj. euro (-199,5) under perioden januari–december 2012.

Investeringarna uppgick till 32,7 milj. euro (24,4) i 2012. Ökningen i investeringarna var framförallt kopplad till investeringsprogrammet som lanserades i EMEA i december 2010. Bolaget investerade också i utveckling av nya produkter, ökad produktionskapacitet och ersättningsinvesteringar.

Avskrivningarna uppgick till 21,9 milj. euro (21,5) i 2012.

Fiskars rörelsekapital uppgick till totalt 71,4 milj. euro (82,7) i slutet av december. Soliditeten var 66 % (59) och nettogearingen 12 % (27).

Likvida medel uppgick till totalt 16,4 milj. euro i slutet av perioden (6,1). Räntebärande nettoskulder uppgick till 72,4 milj. euro (150,8). De kortfristiga skulderna uppgick till totalt 20,4 milj. euro (82,5) och de långfristiga skulderna till 69,3 milj. euro (75,4). De kortfristiga skulderna utgörs främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 430 milj. euro (455) i outnyttjade, långfristiga kreditlöften hos nordiska banker.

I november 2012 tecknade Fiskars en revolverande kreditfacilitet på 80 milj. euro, som ersatte bolagets befintliga revolverande kreditfacilitet på 80 milj. euro som tecknades i november 2007. Den nya faciliteten har en löptid på fem år och används för allmänna verksamhetsändamål.

Forskning och utveckling

Koncernens forsknings- och utvecklingsutgifter uppgick till totalt 8,1 milj. euro (8,6), vilket motsvarar 1,1 % (1,2) av omsättningen. Minskningen hängde samman med avyttringen av Silva.


Personal

Koncernen hade 3 364 heltidsekvivalenta (FTE) anställda i genomsnitt (3 545). I slutet av december hade koncernen totalt 3 449 anställda (3 574) varav 1 610 (1 670) i Finland. Minskningen av antalet anställda beror främst på avyttringen av Silva i juli 2011.

Personal (FTE), i genomsnitt
2012 2011 Förändr.
Koncernen
3 364 3 545 -5 %
EMEA
2 604 2 798 -7 %
Amerika
550 566 -3 %
Övriga
210 180 17 %

 

Operativa segment och affärsområden

Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) samt Övriga (Fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner).

Bolagets affärsområden är Hem (produkter för Boende, Kök samt Skola, kontor och hobby), Trädgård och Uteliv (utrustning för uteliv och båtar).

Affärsområden

Omsättningmilj. euro 2012 2011 Förändr. Förändr. vn*
Hem 322,8 306,3 5 % 3 %
Trädgård 287,6 294,3 -2 % -5 %
Uteliv 133,3 137,8 -3 % -8 %

* valutaneutral. 

EMEA

milj. euro
2012 2011 Förändr.
Omsättning
501,9 516,8 -3 %
Rörelseresultat (EBIT)
42,6 33,7 26 %
Investeringar
8,4 13,4 -37 %
Personal (FTE), i genomsnitt
2 604 2 798 -7 %

 

Omsättningen i EMEA minskade med 3 % till 501,9 milj. euro (516,8), på grund av avyttringen av Silva samt minskad försäljning av snöredskap och båtar. Den jämförbara omsättningen, valutaneutral och exklusive Silva första och andra kvartalen 2011, minskade med 2 %.

Affärsområdet Hems omsättning ökade, tack vare kategorin Boende. Tillväxten fick hjälp av framgångsrika lanseringar och ökad distribution. Omsättningen för Kök samt Skola, kontor och hobby (SOC) nådde inte förra årets nivåer.

Omsättningen för affärsområdet Trädgård låg under föregående års nivåer, när efterfrågan på snöredskap var exceptionellt hög. Med stöd av marknadskampanjer fortsatte Fiskars att vinna marknadsandelar och öka försäljningen i andra kategorier i Centraleuropa, trots regnigt väder under säsongen.


Utelivs försäljning nådde 2011 års nivåer trots avyttringen av Silva i juli 2011, i och med att satsningarna på Gerbers internationella expansion gav en kraftig försäljningstillväxt. Båtverksamheten påverkades av den ekonomiska osäkerheten men Buster båtar behöll sin ledande ställning på marknaden.

Segmentet bokförde ett rörelseresultat exklusive poster av engångsnatur på 41,8 milj. euro (42,0). Den operativa effektiviteten ökade men satsningarna i IT-system var högre än 2011. Under tredje kvartalet 2012 bokförde Fiskars intäkter av engångsnatur på 0,8 milj. euro på grund av en upplösning av en avsättning rörande avyttringen av Silva.

Amerika

milj. euro
2012 2011 Förändr.
Omsättning
250,4 232,5 8 %
Rörelseresultat (EBIT)
34,2 30,5 12 %
Investeringar
4,4 3,9 13 %
Personal (FTE), i genomsnitt
550 566 -3 %

 

Omsättningen i Amerika-segmentet ökade med 8 % till 250,4 milj. euro (232,5), tack vare god utveckling för affärsområdena SOC och Trädgård samt en starkare amerikansk dollar. Omräknat i jämförbara valutakurser låg försäljningen kvar på föregående års nivå.

Omsättningen för Trädgård utvecklades positivt, med god utveckling hos många viktiga kunder.

Försäljningen av produkter för Skola, kontor och hobby (SOC) fortsatte att utvecklas starkt, och fick draghjälp av framgångsrika produktlanseringar och bra försäljning till viktiga kunder vid skolstarten.

Affärsområdet Uteliv påverkades av en minskad efterfrågan i de institutionella kanalerna och försäljningen nådde inte 2011 års rekordnivåer. Försäljningen till handeln utvecklades positivt.

Segmentets rörelseresultat exklusive poster av engångsnatur uppgick till 34,2 milj. euro (30,5). Stark försäljning inom området Skola, kontor och hobby bidrog till denna utveckling. År 2011 bokförde segmentet en förlust av engångsnatur om 1,1 milj. euro avseende en återkallning av trädgårdsprodukter under tredje kvartalet.

Övriga

milj. euro
2012 2011 Förändr.
Omsättning
6,3 6,2 2 %
Rörelseresultat (EBIT)
-12,9 -11,4 13 %
Investeringar
20,0 7,5 168 %
Personal (FTE), i genomsnitt
210 180 17 %

 

Fiskars Övriga-segment omfattar Fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner.

Omsättningen uppgick till 6,3 milj. euro (6,2) för perioden januari–december, och utgjordes främst av virkesförsäljning och hyresinkomster. Rörelseresultat uppgick till -12,9 milj. euro (-11,4) för perioden januari–december.


Förvärv av Royal Copenhagen

Den 12 december 2012 tecknade Fiskars ett slutgiltigt avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Royal Copenhagen A/S och Royal Scandinavian Modern KK Japan av Royal Scandinavia A/S, vars kontrollerande moderföretag är det danska riskkapitalbolaget Axcel.

Förvärvet av det välkända danska premiumporslinsföretaget Royal Copenhagen snabbar upp den internationella expansionen för Fiskars affärsområde Hem. Förvärvet kommer att stärka Fiskars position ytterligare i Norden men även i Asien, där Royal Copenhagen räknas till de ledande märkena när det gäller kvalitetsprodukter för dukning.

Den totala köpeskillingen var 66 milj. euro, minus justeringar för nettoskuld och rörelsekapital när affären slutförs. Affären slutfördes den 4 januari 2013, och Royal Copenhagen blev då en del av Fiskars affärsområde Hem.

Under 2011 var Royal Copenhagens omsättning 66 milj. euro, rörelseresultatet (EBIT) 5 milj. euro och balansomslutningen 55 milj. euro. Företaget sysselsatte 749 personer i slutet av 2012. Preliminärt visar oreviderad information enligt dansk redovisningssed en ökning av försäljning och rörelseresultat för 2012. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Fiskarskoncernens rörelseresultat från 2013 och framåt, men inverkan i 2013 beror på kostnader som uppkommer efter förvärvet 2013.

Ny ägarstrategi för Wärtsilä

Den 24 april 2012 tecknade Fiskarskoncernen ett samarbetsavtal med Investor AB för att skapa en långsiktigt stark ägare till Wärtsilä. Den juridiska sammanslagningen av innehaven för Fiskarskoncernen och Investor AB kommer att ske så småningom men parterna agerar tillsammans i fråga om Wärtsiläs ägande från och med ovan angivna datum.

Som del av affären sålde Fiskars dotterbolag Avlis AB 2,08 % av aktierna i Wärtsilä till Investor till kursen 30,90 euro per Wärtsiläaktie för totalt cirka 126,8 milj. euro. Fiskarskoncernen bokförde en engångsvinst på cirka 87,0 milj. euro för affären i resultatet för andra kvartalet 2012.

Fiskars innehav i intresseföretaget Wärtsilä uppgår nu till 13,0 % av aktier och röster (15,1), och koncernen är fortfarande Wärtsiläs största enskilda aktieägare. I slutet av 2012 ägde Fiskarskoncernen och Investor AB tillsammans 42 948 325 aktier eller 21,77 % av Wärtsiläs aktiekapital och röster.

Wärtsilä fortsätter att utgöra ett rapporterande operativt segment för Fiskars och behandlas som ett intresseföretag, eftersom Fiskars anser att det fortsätter att ha betydande inflytande i Wärtsilä.

Intresseföretaget Wärtsilä

Wärtsiläs bolagsstämma hölls den 8 mars 2012. Fiskars styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh och Fiskars styrelsemedlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth omvaldes till Wärtsiläs styrelse.

Wärtsiläs bolagsstämma beslutade att utbetala en dividend på 0,90 euro per aktie (1,75), vilket gav Fiskars dividendinkomster på 26,8 milj. euro (40,9).

Fiskars andel av Wärtsiläs resultat uppgick till 47,8 milj. euro (42,7) för perioden januari–december. I slutet av december uppgick marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier till 839,0 milj. euro (663,9) eller 10,24 euro (8,11) per Fiskarsaktie, med en slutkurs på 32,72 euro (22,32) per Wärtsiläaktie. Aktiernas balansvärde uppgick till 280,4 milj. euro (300,8).


Ändringar i ledningen

Den 2 mars 2012 utsågs koncernens ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki till direktör för affärsområdet Hem. Jyri Virrantuomi, direktör, Finance, utsågs till tillförordnad ekonomidirektör för Fiskarskoncernen. Jaakko Autere, tidigare direktör för affärsområdet Hem, lämnade bolaget. Fiskarskoncernens nya ekonomidirektör och medlem av koncernledningen, Ilkka Pitkänen, började sin befattning i september 2012. Han rapporterar till Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas.

I maj 2012 tillkännagav Fiskars en ny säljorganisation för EMEA-regionen i syfte att öka tillväxten. Från och med 1 september 2012 tog de två säljregionerna (Norr och Central) på sig det kommersiella ansvaret för sina respektive regioner. Jakob Hägerström utsågs till direktör för säljregion Norr och Axel Goss utsågs till direktör för säljregion Central. Båda rapporterar till Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas.

I slutet av maj meddelade Fiskars att Hille Korhonen, direktör, Operations, skulle lämna Fiskars i november för en ny befattning utanför bolaget. Den 20 november 2012 utsågs Risto Gaggl, direktör, Operations, Fiskars affärsområde Trädgård i EMEA, till direktör för gruppens leveranskedja och medlem i koncernledningen.

Aktier och aktieägare

Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FIS1V). Varje aktie medför en röst och har lika rättigheter.

I slutet av perioden var det sammanlagda antalet aktier 82 023 341, inklusive 118 099 aktier (118 099) i bolagets ägo. Innehavet av egna aktier motsvarar 0,14 % (0,14) av bolagets aktier och röster. Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro.

Den 2 augusti 2012 meddelade Fiskars styrelsens beslut att köpa bolagets egna aktier med grund i det mandat som beslutades vid bolagsstämman den 15 mars 2012. Mandatet kan användas för att förvärva aktier som ska användas för utvecklingen av bolagets kapitalstruktur, som vederlag vid företagsförvärv eller omorganisation i branschen och som del av bolagets incitamentssystem och i övrigt för att ytterligare överlåtas, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är en miljon (1 000 000), vilket motsvarar 1,2 % av det totala antalet aktier. Inga aktier förvärvades under 2012.

Fiskars aktier är noterade på Large Cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Den genomsnittliga aktiekursen var 15,67 euro i 2012 (16,92). I slutet av december var kursen 16,69 euro (13,94) per aktie och Fiskars hade ett börsvärde på 1 367,0 milj. euro (1 141,8), utan bolagets innehav av egna aktier. Antalet omsatta aktier under perioden januari–december uppgick till 4,9 miljoner (5,7), vilket är 6,0 % (7,0) av det totala antalet aktier.

I slutet av december var det sammanlagda antalet aktieägare 16 148 (15 339). Under året informerades Fiskars inte om några betydande förändringar bland bolagets största aktieägare.

Förvaltning (Corporate Governance)

Fiskars följer Finsk kod för bolagsstyrning som har godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen och som trädde i kraft den 1 oktober 2010. Fiskars Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem 2012 i enlighet med kodens rekommendation 51 publiceras som en separat rapport under vecka 8 år 2013.

Fiskars tillämpar också de insiderregler för börsnoterade företag av NASDAQ OMX Helsinki som trädde i kraft den 9 oktober 2009 och bolagets interna insiderregler uppdaterades senast den 1 september 2012.

Ordinarie bolagsstämma 2012

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 15 mars 2012. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2011 och styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,62 euro per aktie, sammanlagt 50,8 milj. euro. Dividenden utbetalades den 27 mars 2012.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Kaj-Gustaf Bergh, Ingrid Jonasson Blank, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte och Jukka Suominen omvaldes samtliga. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2013. Till revisor återvaldes KPMG Oy Ab som har utsett CGR-revisorn Virpi Halonen till huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman gav styrelsen mandat att besluta om förvärv och avyttring av högst 4 000 000 av Fiskars egna aktier. Aktierna kan även förvärvas och överlåtas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets aktier. Båda fullmakterna är i kraft till 30 juni 2013.

Styrelsens konstituerande möte

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh till ordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice ordföranden.

Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till ledamöter Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Ralf Böer, Ingrid Jonasson Blank och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

Extraordinarie bolagsstämma 2012

Efter avyttringen av 2,08 procent av aktierna i Wärtsilä till Investor AB bestämde Fiskars extraordinarie bolagsstämma den 12 september 2012 att en extra dividend på 0,75 euro per aktie, totalt 61,4 milj. euro, skulle betalas ut till Fiskars aktieägare. Dividenden utbetalades den 24 september 2012.

Ordinarie bolagsstämma 2013

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls den 14 mars 2013 kl. 15.00 i Helsingfors Mässcentrum. Kallelsen till bolagsstämman publiceras separat.

Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämma

Vid utgången av räkenskapsperioden 2012 är moderbolagets utdelningsbara egna kapital 778,8 milj. euro (448,8). Ökningen i det utdelningsbara egna kapitalet beror främst på återföringen av nedskrivningen i Avlis AB:s dotterbolagsaktier. Bolagets styrelse föreslår att en dividend på 0,65 euro per aktie utdelas för år 2012.

Det finns 81 905 242 aktier vars innehavare är berättigade till dividend. Den föreslagna dividenden uppgår totalt till 53,2 milj. euro. Därefter återstår 725,6 milj. euro utdelningsbara medel i moderbolaget.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut förutom förvärvet av Royal Copenhagen. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen.


Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer

Fiskars verksamhet, omsättning och finansiella resultat kan påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Fiskars redogör för risker i affärsverksamheten och riskhantering i sin årsredovisning samt på webbplatsen. De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna är förknippade med följande:

  • Försämrat allmänt marknadsklimat samt efterfrågan bland konsumenter inom för Fiskars huvudsakliga marknadssegment i Europa och Nordamerika
  • Förlust av eller minskad försäljning till ledande kunder inom detaljhandeln samt allvarliga störningar inom distributionen
  • Plötsliga eller omfattande fluktuationer i priset eller tillgången på råvaror och energi; de viktigaste råvarorna är stål, aluminium och plast
  • Störningar i styrningen av verksamheten eller tillgängligheten vad gäller leverantörskedjan samt landsspecifika risker, särskilt avseende leverantörer i Asien
  • Minskat förtroende för Fiskars varumärken hos konsumenterna
  • Ogynnsamma väderförhållanden, vilket särskilt påverkar affärsområdet Trädgård
  • Förändrade valutakurser som kan påverka Fiskars konkurrenskraft och koncernens rapporterade omsättning, rörelseresultat samt balansräkning negativt
  • Trots en noggrann due diligence-process innebär alla förvärv risker
  • Avsevärt minskad vinst för intresseföretaget Wärtsilä eller dess dividend
  • Förseningar i det femårsprogram inom processer och IT-system som startades under 2010 eller att programmets finansiella målsättning inte uppnås

Legala åtgärder och fordringar

De legala åtgärdar gällande Fiskars dotterbolag Iittala Oy Ab i marknadsdomstolen är slutförda i januari 2012.

Fiskars är involverat i många legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar. Utfallen av dessa kan inte förutsägas. Med beaktande av all information som finns tillgänglig, förväntas inte utfallen av dessa ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning.

Utsikter för år 2013

Fiskars verksamhetsomgivning var osäker hela 2012, och någon återhämtning väntas inte ske inom en nära framtid. Både hushållen och handeln kan påverkas av långvarig ekonomisk osäkerhet.

Fiskars kommer att fortsätta att genomföra sin integrerade företagsstrategi och investeringsprogrammet i EMEA. Bolaget kommer även att fortsätta att satsa på utvecklingen av nya produkter och marknadsföring för att förbättra produkterbjudande och konkurrensposition.

I januari 2013 lades Royal Copenhagen till i portföljen för Hem. Förvärvet väntas ha en positiv inverkan på koncernens rörelseresultat, men hur mycket inverkan beror på kostnader som uppkommer efter förvärvet 2013.

Fiskars förväntar sig att koncernens omsättning för helåret 2013 och rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur kommer att ligga över nivåerna för 2012.

Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens resultat och kassaflöde år 2013.

Helsingfors, Finland, 7 februari 2013

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen