Årsredovisning 2012

Bokslut

20. Skulder till koncernbolag


euro 2012 2011
Leverantörsskulder
3 542 504,88
Övriga skulder 185 758 865,82 185 035 330,90
Resultatregleringar 4 919 477,63 5 983 884,92
Sammanlagt 31.12. 190 678 343,45 194 561 720,70