Årsredovisning 2012

Bokslut

18. Ackumulerade bokslutsdispositioner


euro 2012 2011
Ackumulerade överavskrivningar 1.1. 1 025 760,98 1 315 595,39
Periodens förändring -402 847,14 -289 834,41
Ackumulerade överavskrivningar 31.12. 622 913,84 1 025 760,98Uppskjuten skatteskuld, 24,5 % av ackumulerade bokslutsdispositioner, har inte bokförts.