Årsredovisning 2012

Bokslut

16. Kassa och bank


euro 2012 2011
Kassa och banktillgodohavanden 1 629 990,00 487 814,02
Sammanlagt 31.12. 1 629 990,00 487 814,02