Årsredovisning 2012

Bokslut

11. Materiella anläggningstillgångar


2012

Jord- och
Maskiner Pågående

vatten-
och nyan-
euro områden Byggnader inventarier läggningar Sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1. 5 738 638,84 33 972 592,37 5 395 147,18 978 494,87 46 084 873,26
Ökningar 182,00 462 082,77 12 172,19 311 285,52 785 722,48
Minskningar -1 280,35 -1 830,90 -202 090,84
-205 202,09
Överföringar 2 681,85 816 041,24 11 579,80 -827 404,01 2 898,88
Anskaffningsvärde 31.12. 5 740 222,34 35 248 885,48 5 216 808,33 462 376,38 46 668 292,53


Ackumulerade avskrivningar 1.1.
20 117 777,76 3 838 236,50
23 956 014,26
Periodens avskrivningar
1 154 093,97 305 554,53
1 459 648,50
Minskningar
-1 519,81 -165 576,64
-167 096,45
Överföringar
-4 937,50 4 937,50
0,00
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
21 265 414,42 3 983 151,89
25 248 566,31


Uppskrivningar 1.1. 9 716 459,00


9 716 459,00
Uppskrivningar 31.12. 9 716 459,00


9 716 459,00


Bokföringsvärde 31.12.2012 15 456 681,34 13 983 471,06 1 233 656,44 462 376,38 31 136 185,22
2011

Jord- och
Maskiner Pågående

vatten-
och nyan-
euro områden Byggnader inventarier läggningar Sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1. 5 597 843,02 34 082 479,56 5 738 024,40 306 131,21 45 724 478,19
Ökningar 148 974,17 140 468,07 210 685,06 1 348 668,23 1 848 795,53
Minskningar -8 178,35 -159 345,59 -553 562,28
-721 086,22
Överföringar
-91 009,67
-676 304,57 -767 314,24
Anskaffningsvärde 31.12. 5 738 638,84 33 972 592,37 5 395 147,18 978 494,87 46 084 873,26


Ackumulerade avskrivningar 1.1.
19 045 629,20 4 026 660,26
23 072 289,46
Periodens avskrivningar
1 182 316,53 312 367,99
1 494 684,52
Minskningar
-110 167,97 -500 791,75
-610 959,72
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
20 117 777,76 3 838 236,50
23 956 014,26


Uppskrivningar 1.1. 9 716 936,16


9 716 936,16
Minskningar -477,16


-477,16
Uppskrivningar 31.12. 9 716 459,00


9 716 459,00


Bokföringsvärde 31.12.2011 15 455 097,84 13 854 814,61 1 556 910,68 978 494,87 31 845 318,00