Årsredovisning 2012

Bokslut

10. Immateriella anläggningstillgångar


euro 2012 2011
Anskaffningsvärde 1.1. 2 406 148,97 2 603 385,86
Ökningar 17 594,38 218 237,50
Minskningar
-365 486,97
Överföringar -2 898,88 -49 987,42
Anskaffningsvärde 31.12. 2 420 844,47 2 406 148,97Ackumulerade avskrivningar 1.1. 1 799 651,99 1 965 725,14
Periodens avskrivningar 128 398,17 165 012,59
Minskningar
-353 184,28
Överföringar
22 098,54
Ackumulerade avskrivningar 31.12. 1 928 050,16 1 799 651,99Bokföringsvärde 31.12. 492 794,31 606 496,98