Årsredovisning 2012

Bokslut

MODERBOLAGETS BOKSLUT, FASModerbolagets resultaträkning


euro Not 2012
2011
Omsättning 2 25 962 621,01
25 576 722,22
Kostnad för sålda varor 4 -3 927 128,83
-4 624 327,93
Bruttobidrag
22 035 492,18 85 % 20 952 394,29 82 %


Administrationskostnader 4 -18 796 184,84
-18 228 441,72
Övriga rörelseintäkter 3 225 550,48
165 280 785,24
Övriga rörelsekostnader 4 -17 506,59
-13 470,94
Rörelsevinst
3 447 351,23 13 % 167 991 266,87


Finansiella intäkter och kostnader 7 428 965 488,50
-1 902 943,51
Vinst (förlust) före extraordinära poster
432 412 839,73
166 088 323,36


Extraordinära poster 8 13 981 208,03
4 667 800,00
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter
446 394 047,76
170 756 123,36


Bokslutsdispositioner
402 847,14
289 834,41
Direkta skatter 9 -4 564 796,68
-1 603 429,91


Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
442 232 098,22
169 442 527,86