Årsredovisning 2012

Bokslut

Moderbolagets kassaflödesanalys


euro 2012 2011
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter 446 394 047,76 170 756 123,36
Justeringar
Avskrivningar 1 616 884,47 1 692 039,48

Intäkter från placeringar -115 273,50 -164 657,76
Ränteintäkter och dividender -63 453 940,33 -2 666 848,35
Räntekostnader 3 638 451,83 4 569 791,86

Förändring av avsättningar och övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan -383 116 291,26 -169 759 631,14
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 4 963 878,97 4 426 817,45
Förändring av rörelsekapital
Förändring av räntefria fordringar 808 256,51 457 285,77

Förändring av varulager 67 558,21 14 782,16

Förändring av räntefria skulder -5 763 324,04 144 199,78
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansposter och skatter 76 369,65 5 043 085,16
Erhållna dividendinkomster 60 302 231,32 506,81
Erhållna finansieringsinkomster 2 747 212,84 2 527 377,85
Betalda finansieringskostnader -4 053 880,75 -4 272 774,60
Betald inkomstskatt -1 551 213,62 -6 026 521,04
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 57 520 719,44 -2 728 325,82
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Förvärv i dotterbolag
-131,40
Återbetalning av eget kapital, Avlis AB 81 068 283,68 150 500 000,00
Investeringar i finansiella tillgångar -207 373,61 -179 000,00
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -803 316,48 -1 304 000,00
Försäljning av anläggningstillgångar 151 915,70 285 786,16
Överlåtelse av övriga placeringar 311,09 296 000,00
Förändring av långfristiga lånefordringar 2 997 936,66 70 204 189,82
Kassaflöde från investeringar (B) 83 207 757,04 219 802 844,58
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Anskaffning av egna aktier
-71 000,00
Förändring av kortfristiga skulder -64 429 668,40 -15 622 656,81
Förändring av kortfristiga fordringar 32 362 528,84 -64 312 874,12
Dividendutdelning -112 186 960,94 -155 630 371,80
Erhållna/givna koncernbidrag 4 667 800,00 18 109 000,00
Kassaflöde från finansiering (C) -139 586 300,50 -217 527 902,73
Förändring av likvida medel (A+B+C) 1 142 175,98 -453 383,97
Likvida medel, periodens början 487 814,02 941 197,99
Likvida medel, periodens slut 1 629 990,00 487 814,02