Årsredovisning 2012

Bokslut

Moderbolagets balansräkning


euro Not 31.12.2012
31.12.2011AktivaBESTÅENDE AKTIVA
Immateriella anläggningstillgångar 10 492 794,31
606 496,98Materiella anläggningstillgångar 11
Jord- och vattenområden
15 456 681,34
15 455 097,84

Byggnader
13 983 471,06
13 854 814,61

Maskiner och inventarier
1 233 656,44
1 556 910,68

Pågående nyanläggningar
462 376,38
978 494,87
Materiella anläggningstillgångar sammanlagt
31 136 185,22
31 845 318,00Placeringar 12
Dotterbolagsaktier
880 487 444,36
592 405 728,04

Fordringar hos bolag inom samma koncern
2 174 300,00
5 167 236,66

Övriga aktier och andelar
6 326 313,57
6 147 777,76
Placeringar sammanlagt
888 988 057,93
603 720 742,46Bestående aktiva sammanlagt
920 617 037,46 81 % 636 172 557,44 72 %RÖRLIGA AKTIVA
Varulager 13 166 910,78
234 468,99Långristiga lånefordringar
22 805,22
27 805,22Kortfristiga fordringar

Försäljningsfordringar
163 060,08
129 497,23

Fordringar på koncernbolag 14 218 605 412,76
239 405 896,59

Övriga fordringar
144 734,56
3 085 993,96

Resultatregleringar 15 1 352 879,21
1 489 405,05
Kortfristiga fordringar sammanlagt
220 266 086,61
244 110 792,83Kassa och bank 16 1 629 990,00
487 814,02Rörliga aktiva sammanlagt
222 085 792,61 19 % 244 860 881,06 28 %Aktiva sammanlagt
1 142 702 830,07 100 % 881 033 438,50 100 %PassivaEGET KAPITAL 17
Aktiekapital
77 510 200,00
77 510 200,00

Uppskrivningsfond
3 789 720,00
3 789 720,00

Egna aktier
-864 706,21
-864 706,21

Övriga fonder
3 204 313,18
3 204 313,18

Balanserad vinst från tidigare år
337 427 893,38
280 172 326,46

Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
442 232 098,22
169 442 527,86
Eget kapital sammanlagt
863 299 518,57 76 % 533 254 381,29 61 %ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 18 622 913,84
1 025 760,98FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt 19
Lån från penninginrättningar
63 868 804,00
64 092 858,80

Skulder till koncernbolag


2 398,36
Långfristigt eget kapital sammanlagt
63 868 804,00
64 095 257,16Kortfristigt

Lån från penninginrättningar
15 621 992,49
80 776 391,59

Leverantörsskulder
485 350,16
492 321,06

Skulder till koncernbolag 20 190 678 343,45
194 561 720,70

Skatteskulder
1 022 583,06Övriga skulder
3 192 240,47
3 641 888,53

Resultatregleringar 21 3 911 084,03
3 185 717,19
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
214 911 593,66
282 658 039,07Främmande kapital sammanlagt
278 780 397,66 24 % 346 753 296,23 39 %Passiva sammanlagt
1 142 702 830,07 100 % 881 033 438,50 100 %