Årsredovisning 2012

Bokslut

9. Inkomstskatter


Inkomstskatter i resultaträkning

milj. euro 2012 2011
Periodens skattekostnad -20,7 -17,8
Skatter hänförliga till tidigare år -0,1 0,2
Förändring i uppskjuten skatt -0,7 12,1
Inkomstskatt sammanlagt -21,5 -5,5


Avstämning av effektiv skattesats

milj. euro 2012 2011
Gällande skattesats för moderbolaget 24,5 % 26,0 %
Resultat före skatt 196,7 161,8
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -48,2 -42,1
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag -4,0 -2,3
Skatter hänförliga till tidigare år -0,1 0,2
Justering för intresseföretagets inverkan 10,8 11,1
Försäljning av Wärtsilä aktier 22,9 18,2
Justeringar till verkligt värde och övriga ej skattepliktiga intäkter 1,0 1,6
Effekt av såld verksamhet
1,0
Ej avdragsbara kostnader -0,9 -2,0
Effekt av ändrade skattesatser 0,0 2,0
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -3,5 -2,9
Förändring i värderingen av skattefordringar 0,5 9,7
Övriga förändringar i uppskjuten skatt 0,0 -0,1
Redovisad effektiv skatt -21,5 -5,5


Skatter i periodens övriga totalresultat

2012
milj. euro Totalt Skatt Netto
Omräkningsdifferenser -1,0
-1,0
Förändringar i intresseföretag redovisade mot övrigt totalresultat 0,1
0,1
Kassaflödessäkringar -1,1 0,3 -0,8
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda pensionsplaner -0,8 0,3 -0,5
Periodens övriga totalresultat -2,8 0,6 -2,2


2011
milj. euro Totalt Skatt Netto
Omräkningsdifferenser 3,5
3,5
Förändringar i intresseföretag redovisade mot övrigt totalresultat -2,4
-2,4
Kassaflödessäkringar -0,7 0,2 -0,5
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda pensionsplaner -0,5 0,2 -0,3
Periodens övriga totalresultat -0,1 0,4 0,2

Uppskjutna inkomstskatter i balansräkning

2012
Redovisade uppskjutna skattefordringarÖverföringar


Redovisats i Redovisats och


resultat- i övrigt omräknings-
milj. euro 1.1.2012 räkningen totalresultat differens 31.12.2012
Pensionsavsättningar 2,6 0,0 0,2 0,0 2,7
Avsättningar 10,0 0,2
0,0 10,1
Konsoliderings- och elimineringseffekter 1,3 -0,6
-0,2 0,5
Avskrivningsdifferenser 0,7 -0,1
0,0 0,6
Underskottsavdrag 15,7 -1,1
-0,1 14,6
Omvärdering av skattefordringar -8,6 1,7
0,9 -6,0
Övriga temporära skillnader 6,1 0,8 0,2 -1,0 6,1
Sammanlagt 27,8 0,8 0,4 -0,4 28,6
Nettats mot redovisade uppskjutna skatteskulder -0,8 -2,1 0,0 0,0 -2,9
Redovisade uppskjutna skattefordringar, netto 27,0 -1,3 0,4 -0,4 25,8


Redovisade uppskjutna skatteskulderÖverföringar


Redovisats i Redovisats och


resultat- i övrigt omräknings-
milj. euro 1.1.2012 räkningen totalresultat differens 31.12.2012
Avskrivningsdifferenser 4,5 -0,6
-0,4 3,6
Förändring av gängse värden 11,5 1,5

13,0
Konsoliderings- och elimineringseffekter* 26,4 -0,3
0,0 26,0
Övriga temporära skillnader 3,5 0,9 -0,2 0,4 4,6
Sammanlagt 45,8 1,6 -0,2 0,0 47,1
Nettats mot redovisade uppskjutna skattefordringar -0,8 -2,1 0,0 0,0 -2,9
Redovisade uppskjutna skatteskulder, netto 45,0 -0,5 -0,2 0,0 44,3


Skattefordringar (+) / -skulder (-), netto -18,0


-18,5


* Består i huvudsak av justeringar till gängse värde i företagsförvärv.
2011
Redovisade uppskjutna skattefordringarÖverföringar


Redovisats i Redovisats och


resultat- i övrigt omräknings-
milj. euro 1.1.2011 räkningen totalresultat differens 31.12.2011
Pensionsavsättningar 1,3 1,1 0,1 0,0 2,6
Avsättningar 8,5 1,2
0,2 10,0
Konsoliderings- och elimineringseffekter 1,3 -0,1
0,0 1,3
Avskrivningsdifferenser 0,9 -0,2
0,0 0,7
Underskottsavdrag 19,2 -2,9
-0,6 15,7
Omvärdering av skattefordringar -20,2 11,8
-0,2 -8,6
Övriga temporära skillnader 4,7 1,1 0,2 0,1 6,1
Sammanlagt 15,9 12,0 0,3 -0,4 27,8
Nettats mot redovisade uppskjutna skatteskulder -0,7 0,0 0,0 -0,1 -0,8
Redovisade uppskjutna skattefordringar, netto 15,2 12,0 0,3 -0,5 27,0


Redovisade uppskjutna skatteskulderÖverföringar


Redovisats i Redovisats och


resultat- i övrigt omräknings-
milj. euro 1.1.2011 räkningen totalresultat differens 31.12.2011
Avskrivningsdifferenser 4,3 0,1
0,0 4,5
Förändring av gängse värden 11,2 0,3

11,5
Konsoliderings- och elimineringseffekter* 30,0 -3,0
-0,6 26,4
Övriga temporära skillnader 0,9 2,5 -0,1 0,1 3,5
Sammanlagt 46,4 -0,1 -0,1 -0,4 45,8
Nettats mot redovisade uppskjutna skattefordringar -0,7 0,0 0,0 -0,1 -0,8
Redovisade uppskjutna skatteskulder, netto 45,8 -0,1 -0,1 -0,6 45,0


Skattefordringar (+) / -skulder (-), netto -30,6


-18,0


* Består i huvudsak av justeringar till gängse värde i företagsförvärv.


Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skatteskulder nettas mot varandra, i de fall där det existerar en laglig rätt att kvitta skattefordringar mot skatteskulder och där de periodiserade inkomstskatterna hänför sig till samma skattemyndighet. Koncernen har full kontroll över dividendutbetalningar i dotterbolag och därför har ingen uppskjuten skatteskuld redovisats. Intresseföretaget Wärtsilä är ett börsbolag och dess dividendutdelning är skattefri för Fiskars. Skatter som hänför sig till kassaflödessäkringar och försäkringsmatematiska vinster och förluster har redovisats i övrigt totalresultat. Koncernen har i slutet av räkenskapsperioden tillgång till underskottsavdrag och därtill hänförliga skattefordringar för 14,6 milj. euro (15,7). Omvärderingen av skattefordringar har redovisats mot skattefordringar i avsikt att säkerställa att förväntade framtida vinster motsvarar nivån av fastställda förluster. Underskottsavdragen hänförliga till fastställda förluster minskat med omvärderingsreserveringen förfaller inte under de närmaste fem åren. En specificering av de skatter som redovisats i resultaträkningen återfinns tidigare i denna not 9.