Årsredovisning 2012

Bokslut

8. Finansiella intäkter och kostnader


milj. euro 2012 2011
Reavinst av Wärtsiläaktier 87,0 69,8
Dividendinkomst från aktier till verkligt värde med resultatinverkan 0,0 0,0
Ränteintäkter från likvida medel 0,3
Nettovärdeförändringar vid omvärdering till verkligt värde av finansiella tillgångar med resultatinverkan 0,8 2,1
Vinst på säkring av valutakursförändringar på kommersiella kassaflöden
2,9
Vinst från valutakursförändringar, övriga 0,1 0,1
Finansiella intäkter sammanlagt 88,2 74,9Räntekostnader på lån värderade till den periodiserade anskaffningsutgiften -3,4 -4,6
Räntekostnader på finansiell leasing värderade till den periodiserade anskaffningsutgiften -0,6 -0,7
Förlust från derivatinstrument värderade till verkligt värde med resultatinverkan -0,1 -1,0
Förlust på säkring av valutakursförändringar på kommersiella kassaflöden -0,2
Övriga finansiella kostnader -0,7 -1,2
Finansiella kostnader totalt -5,0 -7,5Finansiella intäkter och kostnader totalt 83,2 67,4