Årsredovisning 2012

Bokslut

7. Personalkostnader och antal anställda


Personalkostnader

milj. euro 2012 2011
Löner och ersättningar 138,3 135,8
Övriga lönebikostnader 18,2 18,7
Pensionskostnad, avgiftsbestämda 16,2 15,3
Pensionskostnad, förmånsbestämda -0,8 0,3
Övriga förmåner efter anställningens upphörande 0,9 0,9
Gottgörelse för uppsägning 0,5 0,6
Totalt 173,3 171,7


Personalantal vid periodens slut


2012 2011
Finland 1 610 1 670
Övriga Europa 1 123 1 174
USA 533 555
Övriga 183 175
Totalt 3 449 3 574


Personalantal (FTE) i genomsnitt


2012 2011
Direkta 1 233 1 507
Indirekta 2 131 2 038
Totalt 3 364 3 545Fiskars använder följande definitioner i rapporteringen av antalet anställda: Personalantal vid periodens slut = antalet aktiva anställda i lönebokföringen i slutet av perioden. Personalantal (FTE) i genomsnitt = antalet anställda omräknat till heltidsanställda på basen av arbetstimmar under perioden.