Årsredovisning 2012

Bokslut

6. Rörelsekostnader


Rörelsens kostnader per kostnadsslag

milj. euro 2012 2011
Råvaror och förnödenheter 368,7 364,3
Förändring av lager 0,9 14,4
Personalkostnader 173,3 171,7
Avskrivningar och nedskrivningar 21,9 21,5
Externa tjänster 55,6 61,7
Övriga kostnader 65,6 58,3
Totalt 686,0 691,9Övriga rörelsekostnader

milj. euro 2012 2011
Försäljningsförlust på anläggningstillgångar 0,0 0,2
Försäljningsförlust på dotterbolagsaktier
5,3
Utrangering av anläggningstillgångar 0,1 0,4
Påföljdsavgifter för överträdelse av konkurrenslagstiftning
3,0
Övriga kostnader 0,0 0,9
Totalt 0,1 9,7Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar per anläggningstillgångsgrupp

milj. euro 2012 2011
Byggnader 3,9 1,5
Maskiner och inventarier 12,9 13,9
Immateriella tillgångar 4,7 4,6
Förvaltningsfastigheter 0,4 1,4
Totalt 21,9 21,5Arvoden och ersättningar till revisorer

milj. euro 2012 2011
Revisionsuppdrag 0,7 0,7
Intyg och utlåtanden 0,1 0,0
Skatterådgivning 0,3 0,3
Andra uppdrag 0,4 0,1
Totalt 1,5 1,1Auktoriserad revisor för åren 2011 och 2012 var KPMG.