Årsredovisning 2012

Bokslut

5. Övriga rörelseintäkter


milj. euro 2012 2011
Vinster från avyttring av anläggningstillgångar 0,2 0,3
Hyresintäkter 0,6 0,5
Upplösning av en reserv avseende avyttringen av Silva 0,8
Övriga intäkter 0,5 1,4
Totalt 2,1 2,2