Årsredovisning 2012

Bokslut

4. Förvärv och avyttringar


2012

Försäljning av Wärtsilä aktier

Den 24 april 2012 tecknade Fiskarskoncernen ett samarbetsavtal med Investor AB för att skapa en långsiktigt stark ägare till Wärtsilä. Den juridiska sammanslagningen av innehaven för Fiskarskoncernen och Investor AB kommer att ske så småningom men parterna kommer att agera tillsammans i fråga om Wärtsiläs ägande från och med ovan angivna datum.


Som del av avtalet sålde Fiskars dotterbolag Avlis AB 2,08 % av aktierna i Wärtsilä till Investor till kursen 30,90 euro per Wärtsiläaktie för totalt cirka 126,8 milj. euro. Fiskars innehav i Wärtsilä uppgår nu till 13,0 % av aktier och röster (15,1). I slutet av december 2012 ägde Fiskarskoncernen och Investor AB tillsammans 42 948 325 aktier eller 21,8 % av Wärtsiläs aktiekapital och röster. Wärtsilä kommer att fortsätta att utgöra ett rapporterande operativt segment för Fiskars och behandlas som ett intresseföretag, eftersom Fiskars anser att det fortsätter att ha betydande inflytande i Wärtsilä.År 2012 gjordes inte förvärv. Fiskars skrev på ett slutgiltigt avtal 12.12.2012 för att förvärva 100 % av aktierna i Royal Copenhagen A/S och Royal Scandinavian Modern KK Japan. Transaktionen slutfördes på 4.1.2013 och presenteras i det här koncernbokslutet som en händelse efter balansdagen i not 28.


2011

Försäljning av Wärtsilä aktier

Fiskars helägda dotterbolag Avlis AB sålde 1 974 320 aktier i Wärtsilä, vilket representerar 11,7 % av Avlis AB:s aktieinnehav i Wärtsilä för 110,6 milj. euro främst till internationella institutionella investerare under det första kvartalet 2011. Priset per aktie var 56,00 euro (28,00 euro splitjusterat). Fiskarskoncernen bokförde en vinst på ungefär 69,8 milj. euro för försäljningen.


Avyttring av Silva Sweden AB aktier

Fiskars helägda dotterbolag Avlis AB sålde aktierna i sitt dotterbolag Silva Sweden AB till investeringsbolaget Karnell i juli 2011. Silva ingick i Fiskars affärsområde Uteliv. Omsättningen av Silva verksamheten var 15 milj. euro år 2010 och företaget hade cirka 220 anställda.


Avyttrade likvida medel var 0,1 milj. euro, immateriella och materiella anläggningstillgångar 4,5 milj. euro och rörelsekapital 6,0 milj. euro.


Avyttringen av Silva innebär att Fiskars bokförde en förlust av engångsnatur på 5,3 milj. euro under årets tredje kvartal. Försäljningen av aktierna i Silva har en positiv inverkan på 6,3 milj. euro på kassaflöde från investeringar.År 2011 gjordes inte förvärv.