Årsredovisning 2012

Bokslut

3. Poster av engångsnatur


Exceptionella transaktioner som inte ingår i den egentliga verksamheten liksom vinster och förluster angående försäljning av affärsverksamheter, nedskrivningar, kostnader för avslutande av betydande affärsverksamheter, avsättningar för restrukturering, betydande produkt återkallanden samt böter och motsvarande ersättningar redovisas som engångsposter. Intäkter har redovisats i övriga rörelseintäkter och kostnader i övriga rörelsekostander. Nedskrivningar har redovisats i resultaträkningen i relevant funktion på raden avskrivningar och nedskrivningar eller på raden nedskrivningar av goodwill om det är fråga om goodwill.


Som engångsintäkt 2012 bokfördes en intäkt på 0,8 milj. euro från en upplösning av en reserv avseende avyttringen av Silva år 2011.


Som engångskostnader 2011 bokfördes en förlust på 5,3 milj. euro relaterad till försäljningen av Silva, påföljdsavgifter av engångsnatur på 3,0 milj. euro för överträdelse av konkurrenslagstiftningen samt förluster på 1,1 milj. euro för återkallande av produkter, sammanlagt 9,3 milj. euro.