Årsredovisning 2012

Bokslut

28. Händelser efter balansdagen


Fiskars undertecknade 12.12.2012 ett slutgiltigt avtal för att förvärva 100 % av aktierna i Royal Copenhagen A/S och Royal Scandinavian Modern KK Japan från Royal Scandinavia A/S, vars kontrollerande moderbolag är det danska riskkapitalbolaget Axcel. Anskaffningen skedde 4.1.2013. Den totala köpeskillingen (skuldfritt bolagsvärde) för aktierna var 490 milj. danska kronor, vilket motsvarar 66 milj. euro, minus justeringar för nettoskuld och rörelsekapital när transaktionen slutförs. Transaktionen finansierades med Fiskars befintliga krediter.


Genom förvärvet skapar Fiskars en unik portfölj med ledande skandinaviska varumärken inom dukningssegmentet, då Royal Copenhagens starka tradition med handmålade matserviser kompletterar Fiskars respekterade varumärken. När transaktionen slutfördes blev Royal Copenhagen en del av Fiskars affärsområde Hem. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Fiskars-koncernens rörelseresultat (EBIT) från 2013 och framåt.


De förvärvsrelaterade kostnaderna som betalades för rådginvnings- och värderingstjänster uppgick till 1,1 milj. euro. Kostnaderna ingår i posten "Administrationskostnader" i koncernens resultaträkning. Förvärvets behandling i bokföringen är ännu oavslutad. Därför är värdena för de anskaffade tillgångarna och övertagna skulderna preliminära. Goodwill, som uppskattas till 28 milj. euro, uppkom på grund av att Fiskars position förstäktes både i de Nordiska länderna och i Asien, där Royal Copenhagen är en av de ledande varumärkena inom dukning. Goodwill är inte avdragsbar i beskattningen.

De preliminärä värdena för de anskaffade tillgångarna och övertagna skulderna samt vederlaget för anskaffningen och goodwill värdet vid förvärvstidpunkten är följande:


milj. euro
Immateriella anläggningstillgångar (utan goodwill) 22,1
Materiella anläggningstillgångar 13,0
Finansiella tillgångar 2,1
Uppskjutna skattefordringar 11,8
Långfristiga anläggningstillgångar sammanlagt 48,9


Varulager 7,8
Kundfordringar och övriga fordringar 14,6
Likvida medel 2,7
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 25,1


Räntebärande främmande kapital 21,4
Uppskjutna skatteskulder 5,5
Pensionsförpliktelser och övriga avsättningar 2,8
Långfristiga skulder sammanlagt 29,7


Räntebärande främmande kapital 4,3
Leverantörskulder och övriga kortfristiga skulder 14,9
Kortfristiga skulder sammanlagt 19,2


Innehav utan bestämmande inflytande* 0,8
Nettotillgångar 24,3
Vederlaget för anskaffningen 52,3
Goodwill 28,0


Den övertagna verksamheten konsolideras i koncernbokslutet från och med 4.1.2013.


* Värdet på icke-kontrollerande intresse har uppskattats till ett belopp, som motsvarar det icke-kontrollerande intressets andel av identifierbara nettotillgångar.