Årsredovisning 2012

Bokslut

26. Närståendetransaktioner


Koncernen har inga betydande transaktioner, skulder eller fordringar gentemot intresseföretaget Wärtsilä. Dividenden från Wärtsilä om 26,8 milj. euro (40,9) har redovisats som dividendinkomst från intresseföretag i koncernens kassaflödesanalys. Dividenden erhölls under första kvartalet 2012. Iittala Group Oy Ab hyr lokaler av sitt intresseföretag Koy Iittalan Lasimäki och har gett ett kapitallån till sin hyresvärd. Till styrelseordföranden betalades ett konsultarvode av engångsnatur på 200 000 euro för förhandlingen av Fiskars och Investor AB:s bolagsavtal i anslutning till det långsiktiga Wärtsilä ägandet.


Fiskars redovisade under år 2011 kostnader för juridisk rådgivning från Foley & Lardner LLP där Ralf Böer, som är Fiskars styrelsemedlem, var ordförande och verkställande direktör ända till 1.6.2011. Ralf Böer har inte erbjudit Fiskars några tjänster, och de sammanlagda kostnaderna från Foley representerade mindre än 0,25 % av Foleys omsättning.


milj. euro 2012 2011
Hyror 0,2 0,1
Kapitallån 0,2 0,2
Kostnader för juridisk rådgivning
0,4


Styrelsens och ledningens aktieägande 31.12.

Innehåller aktieinnehav av samfund som kontrolleras av personen tillsammans med en familjemedlem.2012 2011

Egna Innehav av
Egna Innehav av

aktie- kontrollerade
aktie- kontrollerade

innehav företag Sammanlagt innehav företag Sammanlagt
Bergh Kaj-Gustaf 5 000
5 000 5 000
5 000
Böer Ralf 5 677
5 677 5 677
5 677
Ehrnrooth Alexander 1 625 000 10 227 000 11 852 000 1 625 000 10 200 000 11 825 000
Ehrnrooth Paul 8 205 9 095 406 9 103 611 8 205 9 030 406 9 038 611
Fromond Louise 601 135 8 294 050 8 895 185 601 135 8 229 050 8 830 185
Gripenberg Gustaf 243 320 4 057 289 4 300 609 243 320 4 057 289 4 300 609
Jonasson Blank Ingrid 0
0 0
0
Slotte Karsten 1 000
1 000 1 000
1 000
Suominen Jukka 1 500
1 500 1 500
1 500Alfthan Max 2 500
2 500 2 500
2 500
Gaggl Risto* 0
0


Kangas-Kärki Teemu**


2 000
2 000
Karlsson Jutta 0
0 0
0
Kauniskangas Kari 28 897
28 897 26 397
26 397
Korhonen Hille***


3 350
3 350
Pitkänen Ilkka**** 1 750
1 750

Företagsledningen och styrelsemedlemmarna har inga lån från bolaget. Bolaget hade inte heller ställt panter eller tagit på sig andra ansvar för deras del. Styrelsens och ledningens medlemmar äger 41,8 % av aktierna emitterade av bolaget.

* Ledningsgruppmedlem fr.o.m. 20.11.2012.

** Ledningsgruppmedlem fram till 2.3.2012.

*** Ledningsgruppmedlem fram till 31.10.2012.

**** Ledningsgruppmedlem fr.o.m. 27.8.2012.


Löner och arvoden betalt till styrelsen och ledningen


tusen euro 2012 2011
Bergh Kaj-Gustaf 98,4 92,0
Böer Ralf 49,0 44,0
Ehrnrooth Alexander 64,0 62,6
Ehrnrooth Paul 63,4 62,0
Fromond Louise 47,2 45,2
Gripenberg Gustaf 49,8 47,2
Jonasson Blank Ingrid 49,0 44,6
Slotte Karsten 46,6 45,2
Suominen Jukka 49,0 44,6Kauniskangas Kari 829,3 986,4
Ledningsgruppen exkl. verkställande direktören 1 131,0 1 179,7
Sammanlagt 2 476,2 2 653,6Styrelsen och ledningen omfattar styrelsemedlemmar, verkställande direktören och ledningsgruppen. Datan har rapporterats enligt prestationsprincipen och jämförelseåret har justerats på motsvarande sätt.