Årsredovisning 2012

Bokslut

25. Leverantörskulder och övriga räntefria skulder


milj. euro 2012 2011
Leverantörsskulder 49,7 51,6
Övriga skulder 12,9 13,5
Resultatregleringar

Räntor 1,4 1,4

Löner och sociala kostnader 32,0 34,5

Rabatter och komissioner 23,5 21,5

Övriga resultatregleringar 37,1 32,5
Sammanlagt 31.12. 156,6 154,9


Övriga resultatregleringar består av periodisering av materialinköp, årsrabatter som beviljas kunder och övriga periodiseringar.