Årsredovisning 2012

Bokslut

23. Förpliktelser för ersättningar till anställda


Den största delen av Fiskarskoncernens pensionsarrangemang utgörs av utgiftsbestämda pensionsplaner. De förmånsbestämda pensionsplanerna i USA, Storbritannien och Tyskland är slutna så att framtida löneförhöjningar inte ytterligare ökar skulderna. De förmånsbestämda pensionsplanerna i Norge är öppna. Koncernen har därutöver i Finland tilläggspensionsarrangemang som klassificeras som förmånsbestämda. Försäkringstekniska kalkyler på förmånsbestämda pensionsplaner bygger på beräkningar av kvalificerade aktuarier. I Italien finns det förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång och de redovisas löpande som skuld. Bolaget ansvarar för denna skuld som är slutgiltig och de här pensionsarrangemangen klassificeras således som avgiftsbestämda.


milj. euro 2012 2011
Avsättningar för förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång* 1,6 1,7
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser** 5,7 6,5
Pensionsförpliktelser sammanlagt 7,3 8,2
* Avsättningar för förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång: Italien 1,3 (1,5), Övriga 0,3 (0,2) milj. euro.

** Förmånsbestämda pensionsförpliktelser består av Tyskland 1,3 (1,1), Norge -0,8 (-0,8), Holland 0 (1,4), UK -0,2 (-0,4), USA 5,2 (5,0) och Finland 0,2 (0,2) milj. euro.


Belopp per 31.12.

milj. euro 2012 2011 2010 2009 2008
Förmånsbestämda förpliktelser 25,2 26,1 26,4 27,1 23,9
Pensionsplanens tillgångar 19,5 19,6 19,7 20,0 17,0
Pensionsplanens underskott/(överskott) 5,7 6,5 6,7 7,1 6,9
Erfarenhetsmässiga (förluster)/vinster i pensionsplanens förpliktelser 0,1 0,5 0,2 0,8 2,3
Erfarenhetsmässiga (förluster)/vinster i pensionsplanens tillgångar 0,4 -0,9 0,3 1,5 -4,9

Redovisade avsättningar för pensionsförpliktelser

milj. euro 2012 2011
Förändringar i nuvärdet av förpliktelser:
Ingående balans 26,1 26,4
Omräkningsdifferenser 0,5 0,6
Förmåner intjänade under året 0,0 0,2
Räntekostnader 1,0 1,2
Försäkringstekniska (vinster)/förluster 1,8 -0,4
Inlösen av pensionsförpliktelser -2,7
Betalda förmåner -1,6 -1,7
Förpliktelsen 31.12. 25,2 26,1Förändringar i gängse värdet för förvaltningstillgångar:
Ingående balans 19,6 19,7
Omräkningsdifferenser 0,6 0,4
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 0,9 1,0
Försäkringstekniska vinster/(förluster) 0,4 -1,1
Betalda förmåner -1,6 -1,7
Tillskjutna medel från arbetsgivaren 1,2 1,4
Inlösen av pensionsförpliktelser -1,3
Övriga förändringar -0,4 0,0
Förvaltningstillgångar 31.12. 19,5 19,6
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser, netto 31.12. 5,7 6,5
Kostnad redovisad i resultaträkningen

milj. euro 2012 2011
Pensioner intjänade under året 0,0 0,2
Ränta på pensionsavsättning 1,0 1,2
Inlösen av pensionsförpliktelser -0,8
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar -0,9 -1,0
Sammanlagt -0,7 0,4

Kumulativ kostnad redovisad i övrigt totalresultat

milj. euro 2012 2011
Försäkringstekniska vinster/(förluster) -1,4 -0,6
Uppskjuten skatt 0,6 0,3
Sammanlagt -0,8 -0,3
Verklig avkastning/(förlust) på förvaltningstillgångar 1,3 0,1
Planerna i USA och Tyskland är självförvaltade. Planerna i Finland, Norge och Nederländerna förvaltas av lokala pensionsförsäkringsbolag. Förvaltningstillgångarna för planerna i Storbritannien består av placeringar i aktier och obligationer och har ett sammanlagt värde på 13,3 milj. euro, varav 9,3 milj. euro i aktier. Koncernen uppskattar att tillskjutna medel till planerna år 2013 uppgår till 1,2 milj. euro.


Procentuell fördelning av planens tillgångar enligt värdeslag

% 2012 2011
Aktier 54 49
Skuldebrev 7 4
Fastigheter 6 7
Obligationer 32 31
Övrigt 1 9
Försäkringstekniska antaganden


Diskonteringsränta
% 2012 2011
Storbritannien 4,35 4,90–5,10
Tyskland 3,0 4,8
Finland 3,0 4,8
USA 3,1 4,2
Norge 2,2 3,3
Holland
4,8
Förväntad långfristig avkastning på förvaltningstillgångar
% 2012 2011
Storbritannien 4,35 1,60–5,15
Tyskland n/a n/a
Finland 3,0 4,8
USA n/a n/a
Norge 2,2 4,8
Holland
4,8
Förväntad löneökning
% 2012 2011
Storbritannien n/a 3,8
Tyskland 0,0 0,0
Finland 2,5 2,5
USA n/a n/a
Norge 3,3 4,0
Holland
0–4,0
Pensionsuppräkning
% 2012 2011
Storbritannien 0–2,75 2,3–3,0
Tyskland 2,0 1,8
Finland 2,1 2,1
USA 0,0 0,0
Norge 0,0 0,7
Holland
0–2,5