Årsredovisning 2012

Bokslut

22. Finansiering


Långfristigt räntebärande främmande kapital


2012 2011

Verkligt Redovisat Verkligt Redovisat
milj. euro värde värde värde värde
Lån från penninginrättningar 63,9 63,9 66,5 66,5
Finansiella leasingskulder 5,5 5,5 8,8 8,8
Övriga skulder

0,1 0,1
Sammanlagt 31.12. 69,3 69,3 75,4 75,4

Det räntebärande främmande kapitalet har värderats till periodiserad anskaffningsutgift. De räntebärande skuldernas verkliga värde har kalkylerats genom att diskontera framtida kassaflöden med bokslutsdagens marknadsränta (verkligt värde hierarkinivå 2).


Finansiella leasingskulder

milj. euro 2012
2011
Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:

Inom ett år 2,1
2,1

Mellan ett och fem år 5,0
6,7

Senare än om fem år 1,4
4,2
Minimileaseavgifter 8,5
12,9

Nuvärde av finansiella leasingskulder

milj. euro 2012
2011

Inom ett år 1,6
1,5

Mellan ett och fem år 4,1
5,5

Senare än om fem år 1,3
3,3
Nuvärde sammanlagt 7,1
10,3

Icke förfallna finansieringskostnader 1,5
2,6

Kortfristigt räntebärande främmande kapital


2012 2011

Verkligt Redovisat Verkligt Redovisat
milj. euro värde värde värde värde
Checkräkningskrediter 12,9 12,9 8,9 8,9
Företagscertifikat 5,0 5,0 72,0 72,0
Finansieringsleasingskulder 1,6 1,6 1,5 1,5
Övriga skulder 0,9 0,9 0,0 0,0
Sammanlagt 31.12. 20,4 20,4 82,5 82,5

Förfallostruktur av skulder

För säkerställande av likviditeten hade koncernen vid räkenskapsårets utgång oanvända kreditlimiter på 430 milj. euro (455). Den genomsnittliga löptiden för kreditfaciliteterna utgjorde vid räkenskapsårets utgång 2,9 år (3,2). I avtalen som gäller kreditlimiter och långfristiga lån ingår bl.a. villkor (covenants) om soliditetskrav, som om inte efterlevs, skulle kunna leda till förtida förfallande av avtalen. En dylik situation skulle förutsätta en avsevärd försämring av nuvarande soliditet.


2012
milj. euro 2013 2014 2015 2016 2017 Senare år Totalt
Checkräkningskrediter 12,9 12,9
Företagcertifikat 5,0 5,0
räntor 0,0 0,0
Övriga skulder 0,9 0,9
Lån från penninginrättningar 11,4 22,5 30,0 63,9
räntor 1,0 1,5 1,2 0,7 0,7 0,4 5,6
Finansiella leasingsskulder 1,6 1,7 1,1 0,7 0,6 1,3 7,1
räntor 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 1,5
Leverantörskulder 49,7 49,7
Derivativer 0,2 0,1 1,3 0,6 2,3
Sammanlagt 31.12. 71,9 15,1 26,4 1,6 1,4 32,4 148,8


48,3 % 10,2 % 17,8 % 1,0 % 0,9 % 21,8 % 100,0 %

2011
milj. euro 2012 2013 2014 2015 2016 Senare år Totalt
Checkräkningskrediter 8,9
8,9
Företagcertifikat 72,0
72,0
räntor 0,5
0,5
Övriga skulder
0,1 0,1
Lån från penninginrättningar

14,0 22,5
30,0 66,5
räntor 1,5 1,8 1,7 1,2 0,7 1,1 8,0
Finansiella leasingsskulder 1,5 1,7 1,8 1,0 0,9 3,3 10,3
räntor 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,8 2,6
Leverantörskulder 51,6
51,6
Derivativer 1,1
1,1
Sammanlagt 31.12. 137,7 4,0 17,8 25,0 1,8 35,4 221,6


62,1 % 1,8 % 8,0 % 11,3 % 0,8 % 16,0 % 100,0 %

Känslighetsanalys av valutaposition

I känslighetsanalysen över valutakurser som gjorts i enlighet med IFRS 7 har man prövat hur en nedvärdering på 10 % i en enskild valuta mot övriga valutor skulle påverka koncernens resultat före skatter eller koncernens eget kapital. En värdestegring i valutakursen på 10 % mot de övriga valutorna leder till en motsatt förändring. Analysen av resultatet innehåller moderbolagets interna och externa finansiella poster i utländsk valuta. De kommersiella kassaflödena består av affärsenheternas förväntade årliga nettokassaflöden i anslutning till inköp och försäljning och som är skyddade genom interna valutaterminer. De finansiella posterna innehåller lån i valuta, valutadepositioner och externa valutaderivat. De valda valutorna täcker 90 % av alla uppskattade årliga nettokassaflöden. Känslighetsanalysen av koncernens eget kapital beskriver omräkningsrisken i anslutning till valutamässigt eget kapital vid valutakursförändringar.
2012
2011


Inverkan på resultat

Inverkan på resultat


före skatter

före skatter


Uppskattade Övriga Inverkan
Uppskattade Övriga Inverkan

kommersiella finansiella på eget
kommersiella finansiella på eget
milj. euro kassaflödena poster kapital
kassaflödena poster kapital
CAD -0,6 0,6 -1,7
-0,6 0,6 -0,6
DKK -0,9 0,2 -0,8
-1,0 1,4 -1,9
GBP -0,5 0,5 1,3
-0,8 0,8 0,6
NOK -1,5 1,5 -1,9
-1,4 1,4 -1,3
SEK -2,0 2,1 -2,1
-1,6 1,6 -1,5
USD 2,7 -2,8 -3,5
2,6 -2,6 -13,5

Snittränta och känslighetsanalys av räntekostnader

Känslighetsanalysen över en förändring i räntenivån beskriver den effekt en permanent ökning av räntenivån på en procentenhet har på resultatet för räkenskapsperioden. Koncernens räntebärande nettoskulder per 31.12.2012 utgjorde 72,4 milj. euro (150,8) och den genomsnittliga räntebindningstiden utgjorde 11 månader (8). En permanent ökning av samtliga låneräntor med en procentenhet skulle öka koncernens räntekostnader med 0,3 milj. euro (1,0) år 2012 förutsatt att nettoskulden förblir oförändrad.


Den nedanstående tabellen beskriver koncernens räntebärande nettoskulder, valutaderivat, genomsnittliga låneräntor och räntekänsligheten för de viktigaste valutorna.


2012
milj. euro EUR USD GBP SEK Övriga Totalt
Externa lån och depositioner 52,1 26,8 0,2 -0,8 -5,9 72,4
Valutaderivat -4,0 -37,5 26,3 2,3 12,5 -0,4
Nettoskuld och valutaderivat 48,1 -10,7 26,6 1,6 6,6 72,0
Snittränta på lånen (p.a.) 1,8 % 3,0 % 2,2 %
Räntekänslighet 0,2 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,3
2011
milj. euro EUR USD GBP SEK Övriga Totalt
Externa lån och depositioner 121,0 24,8 0,1 0,9 4,0 150,8
Valutaderivat 103,9 -143,0 25,5 3,4 9,0 -1,1
Nettoskuld och valutaderivat 224,9 -118,1 25,6 4,2 13,1 149,7
Snittränta på lånen (p.a.) 2,0 % 3,2 %


2,3 %
Räntekänslighet 1,9 -1,2 0,2 0,0 0,1 1,0

Operationella leasingbetalningar nästa och därpå följande år

milj. euro 2012 2011
Utbetalningar inom ett år 12,8 12,5
Senare utbetalningar 28,5 34,0
Sammanlagt 31.12. 41,3 46,5

Ansvarsförbindelser

milj. euro 2012 2011
Garantier som säkerhet för koncernbolagens ansvar 12,2 13,0
Hyresansvar 41,3 46,5
Övriga ansvar 1,8 1,9
Ansvarsförbindelser sammanlagt 31.12. 55,2 61,4

Rättstvister

Fiskars är involverad i många legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar. Utfallet av dessa kan inte förutsägas. Beaktande all information som finns tillgänglig, förväntas inte utfallet av dessa ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella position. Rättegången gällande Iittala i marknadsdomstolen är avslutad 2012.


Derivatens nominella värden

milj. euro 2012 2011
Derivat som inte säkringsredovisas: 

Valutaterminer och valutaswappar 107,4 207,5

Elderivat 2,9 2,5
Kassaflödesäkringar:

Ränteswappar 32,5 22,5

Derivatens verkliga värden

milj. euro 2012 2011
Derivat som inte säkringsredovisas: 

Valutaterminer och valutaswappar 0,4 1,1

Elderivat -0,4 -0,3
Kassaflödesäkringar:

Ränteswappar -1,9 -0,8

Det verkliga värdet av derivat grundar sig på allmännt accepterade värderingsmetoder och på observerbar marknadsdata (verkligt värde hierarki nivå 2). Derivat redovisas till verkligt värde via resultaträkningen utom kassaflödesäkringar som redovisas i eget kapital.


Derivatens löptid

2012
milj. euro 2013 2014 Senare år Totalt
Valutaterminer och valutaswappar 107,4 107,4
Elderivat 1,1 0,9 0,9 2,9
Ränteswappar 32,5 32,5
Sammanlagt 31.12 108,5 0,9 33,4 142,8

2011
milj. euro 2012 2013 Senare år Totalt
Valutaterminer och valutaswappar 207,5

207,5
Elderivat 1,1 0,9 0,4 2,5
Ränteswappar

22,5 22,5
Sammanlagt 31.12 208,6 0,9 22,9 232,5

Verkligt värde på finansiella instrument

2012
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen 9,7 9,7
Övriga placeringar 0,8 0,8
Derivat, tillgångar 0,4 0,4
Tillgångar totalt 0,4 10,5 10,9

Derivat, skulder 2,3 2,3
Skulder totalt 2,3
2,3
2011
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar, till verkligt värde via resultaträkningen
8,9 8,9
Övriga placeringar
1,2 1,2
Derivat, tillgångar 1,1
1,1
Tillgångar totalt 1,1 10,1 11,2

Derivat, skulder 1,1 1,1
Skulder totalt 1,1
1,1

Se koncernens redovisningsprinciper för klassificering av verkligt värde i not 1.

 

Hantering av finansiella risker

Hanteringen av koncernens finansiella risker har koncentrerats till koncernens finansieringsavdelning. Finansieringsavdelningen ansvarar för hanteringen av de finansiella riskerna i enlighet med principer som har godkänts av styrelsen.

Valutarisker

Med valutarisker avses förändringar i kassaflödets värde, balansräkning och/eller konkurrenskraft som orsakas av förändringar i valutakurser. Fiskars valutaposition indelas i transaktionsposition och translationsposition. Positionerna hanteras skilt för sig.

Med transaktionsrisk avses möjligheten att värdet på ett förväntat kassaflöde i en given valuta förändras som en följd av förändrade valutakurser. Med translationsrisk avses en inverkan på koncernbalansen som orsakas av förändringar i valutakurserna. Koncernbalansens tillgångar, egna kapital och skulder kan förändras som en följd av förändringar i valutakurserna. Förutom ändringar i balansposterna kan en förändring i valutakurserna också orsaka ändringar i vissa nyckeltal, såsom i soliditet och skuldsättningsgrad.

Fiskars strävar efter att i första hand hantera sina valutakursrisker genom att påverka sin affärsverksamhet. Produktionsinsatser förvärvas och varor säljs i huvudsak i koncernbolagens lokala valutor, av vilka de viktigaste är EUR (41 % av koncernens omsättning), USD (32 %), SEK (8 %), NOK (4 %), DKK (4 %) och GBP (3 %). Med ökad import följer indirekt också en risk att leverantörernas lokala valutor genomgår förändring. De främsta av de här valutorna är Kinas renminbi och Thailands baht.

Transaktionsrisker

Avsikten med hanteringen av transaktionsrisker är att minska effekten av fluktuationer i valutakurserna på bolagets budgeterade lönsamhet och kassaflöde. Affärsenheterna svarar för hanteringen av valutariskerna för det förutsedda och överenskomna kommersiella kassaflödets del. Enheterna skyddar sina kommersiella valutapositioner genom valutaterminer med koncernens finansieringsavdelning.

Koncernens nettovalutaposition består av kommersiella och finansiella positioner, fordringar och skulder i valutabelopp. Nettopositionen säkras i enlighet med den finanspolicy som styrelsen har godkänt. Som säkring mot valutarisker används främst valutaterminer och valutaswappar. Derivat används endast i säkringssyfte.

För transaktionsrisken tillämpar Fiskars inte säkringsredovisning på valutaderivat enligt IAS 39. Alla vinster och förluster som orsakats av valutaderivat har bokförts i resultaträkningen. Om säkringsredovisning hade tillämpats på valutaderivat hade resultatet före skatt för år 2012 varit 0,6 milj. euro bättre än det rapporterade resultatet (2,9 milj. euro sämre).

Ränterisker

Med ränterisker avses förändringar i bolagets kassaflöde eller värdet på tillgångar eller skulder som orsakas av fluktuationer i räntorna. Ränterisken mäts i genomsnittlig bindningstid för räntor för finansiella tillgångar och skulder. Den genomsnittliga räntebindningstiden återspeglar den tid det tar för en förändring i räntenivån att i genomsnitt omfattas i räntekostnaderna för koncernens nettoskuldportfölj. Risken avser den förändring i räntekostnaderna under redovisningsperioden som orsakas av en bestående höjning av räntenivån på en procentenhet. Ju kortare den genomsnittliga räntebindningstiden är, desto mer oförutsägbara är räntekostnaderna, och desto högre är alltså ränterisken.

Derivativinstrument används i hanteringen av ränterisker. Målet är att se till att den genomsnittliga räntebindningstiden hålls inom de överenskomna gränserna på mellan 4 och 18 månader i enlighet med bolagets finanspolicy. Den 31 december 2012 var den nominella summan av utestående räntederivativ 32,5 milj. euro (22,5).

Den 31 december 2012 var koncernens räntebärande nettoskuld 72,4 milj. euro (150,8). Av nettoskulden bestod 44 % (78) av lån med rörliga räntor medan 56 % (22), i vilket också effekten av räntederivativ ingår, var skulder med fast räntesats. Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens räntebärande skulder var 11 månader (8).

Räntekostnadernas känslighet för fluktuationer i marknadsräntorna har beskrivits i en kalkyl, där det antas att marknadsräntorna förändras bestående med en procentenhet och lånen förblir oförändrade under året. Enligt kalkylen skulle koncernens resultat före skatt påverkas med 0,3 milj. euro (1,0) under år 2013.

Likviditets- och återfinansieringsrisk

Med likviditetsrisk avses en situation där bolagets finansieringstillgångar och finansieringskällor är otillräckliga för att täcka affärsverksamhetens behov eller ordnandet av dem orsakar betydande tilläggskostnader. Avsikten med hanteringen av likviditetsrisker är att bibehålla en optimal likviditet för att finansiera koncernens verksamhet i alla sammanhang samtidigt som räntekostnaderna minimeras. Koncernens likviditet är den sammanlagda summan av kassamedel och tillgängliga bindande kreditlimiter.

Med återfinansieringsrisk avses en situation där en så stor del av bolagets lån förfaller till betalning på en så kort tid att återfinansiering inte finns att tillgå eller priset för återfinansiering blir högt. Koncernen minimerar återfinansieringsrisken genom en balanserad maturitetsstruktur på koncernens skulder.

För säkerställande av likviditeten hade koncernen betydande oanvända kreditlimiter. I slutet av året uppgick de outnyttjade bindande kreditlöftena och koncernkontons bindande kreditlimiter till 442,1 milj. euro (471,1). Dessutom har moderbolaget i Finland företagscertifikatprogram i de viktigaste samarbetsbankerna till ett sammanlagt belopp om 400,0 milj. euro, av vilka 5,0 milj. euro (72,0) var i bruk i slutet av året.

Råvarurisker

Fiskars använder vid behov derivat för att skydda sig mot råvaruprisrisker. Koncernen hade i slutet av året inga råvaruderivat med undantag för elfuturer med ett nominellt värde på 2,9 milj. euro (2,5) som redovisats till marknadsvärde via resultaträkningen.

Kreditrisker

Koncernens finansieringsavdelning bedömer och övervakar den motpartsrisk som ingår i finansieringen. Man har strävat efter att begränsa risken genom att endast göra affärer med stora banker och finansieringsinstitutioner inom överenskomna limiter. Kundernas kreditrisker övervakas av affärsenheterna. Koncernens kundkrets är omfattande och även den största kunden representerar mindre än 10 % av utestående fordringar. Vid bokslutstidpunkten uppgick koncernens försäljningsfordringar till 101,0 milj. euro (111,0). I bokslutet ingår sammanlagt 3,2 milj. euro (3,4) i kreditförlustreserveringar som är förknippade med försäljningsfordringarna.


Kapitalhantering

Fiskars omfattas inte av några kapitalkrav utifrån (utom eventuella krav som ställs av lokal bolagslagstiftning i de områden där bolag inom koncernen är verksamma).

Målen för Fiskars kapitalhantering är:

  • att trygga koncernens förmåga att finansiera sin verksamhet och sköta sina skyldigheter i alla affärslägen
  • att bibehålla en balanserad affärs- och investeringsportfölj som ger aktieägare avkastning både på kort och lång sikt
  • att se till att koncernen har möjlighet att agera om investeringstillfällen öppnar sig