Årsredovisning 2012

Bokslut

21. Aktiekapital


Aktiekapital och egna aktier
2012 2011 2012 2011tusen st. tusen st. milj. euro milj. euro
Aktiekapital
1.1. 82 023 82 023 77,5 77,5
Aktiekapital 31.12. 82 023 82 023 77,5 77,5


2012 2011 2012 2011tusen st. tusen st. milj. euro milj. euro
Egna aktier
1.1. 118,1 112,6 0,9 0,8
Förändring
5,5
0,1
Egna aktier 31.12. 118,1 118,1 0,9 0,9


Antalet aktier och röstetal

31.12.2012

31.12.2011

Antalet
Aktiekapital Antalet
Aktiekapital

aktier Röstetal euro aktier Röstetal euro
Aktier (1 röst/aktie) 82 023 341 82 023 341 77 510 200 82 023 341 82 023 341 77 510 200
Sammanlagt 82 023 341 82 023 341 77 510 200 82 023 341 82 023 341 77 510 200Fiskars Oyj Abp har ett aktieslag. Aktierna har inget nominellt värde.