Årsredovisning 2012

Bokslut

20. Likvida medel


milj. euro 2012 2011
Kassa och banktillgodohavanden 16,4 6,1
Sammanlagt 31.12. 16,4 6,1