Årsredovisning 2012

Bokslut

2. Segmentsrapportering


Fiskars rapporterar EMEA (Europa, Mellanöstern samt Asien och Stillahavsområdet), Amerika, intresseföretaget Wärtsilä och segmentet Övriga som operativa segment. Rapporteringen följer formatet som koncernens ledning använder i sin rapportering, och den baserar sig på geografiska områden. Verksamheten fördelas ytterligare i affärsområden.


Operativa segment

EMEA: Intäkterna består av försäljning av Hem, Trädgård och Uteliv-varor till detaljhandeln i Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet. Hushållsprodukter säljs också direkt till konsumenter via egna butiker.


Amerika: Intäkterna består av försäljning av Hem, Trädgård och Uteliv-varor till detaljhandeln i USA, Kanada och Latinamerika.


Övriga: Intäkterna består av fastigheternas hyresintäkter och virkesförsäljning i Finland. Övriga består av fastigheter samt funktioner vid koncernförvaltningen.


Intresseföretaget Wärtsilä: Andelen av intresseföretagets resultat rapporteras som segmentets intäkt.


Försäljning operativa segment emellan är obetydlig. Försäljningen sker till marknadsvärden. Fastighetsförvaltningen äger fastigheter i Finland och hyr dem till dotterbolag som t.ex. produktionsanläggningar.


Ledningen följer operativa segmentens rörelseresultat separat för beslutsfattnings ändamål. Segmentens tillgångar och skulder baseras på det geografiska läget av tillgångarna. Finansieringsintäkter och -kostnader samt inkomstskatter styrs på koncernnivå och allokeras således inte till segmenten.


Inom segmentet Amerika finns det likheter i distribution, logistik och konsumentpreferenser mellan de olika affärsområdena beträffande produkter som säljs med Fiskars varumärke. Inom EMEA-området är marknaderna och distributionskanalerna mera diversifierade, men ur kundsynvinkel fungerar affärsområdena i enhetlig miljö.


Affärsområden

Affärsområdena är Hem, Trädgård och Uteliv. Omsättningen för affärsområdena rapporteras på basen av karaktären av de sålda produkterna. Försäljning mellan affärsområdena är obetydlig.


Ofördelade poster

Resultaträkningens ofördelade poster består av kostnader och intäkter på koncernnivå. Ofördelade tillgångar består närmast av poster hänförliga till koncernens förvaltning, skattefordringar, finansiella fordringar och placeringar. Ofördelade skulder består av långfristiga och kortfristiga lån och skatteskulder. En del av omstruktureringskostnaderna är också ofördelade.


Ingen av Fiskars kunder har en andel av mer än 10 % av den totala försäljningen.

Rapportering per operativa segment

2012

Oförde-
Intresse- lade och
företaget elimi- Koncernen
milj. euro EMEA Amerika Övriga Wärtsilä neringar totalt
Extern omsättning 495,0 248,7 4,1

747,8
Intern omsättning mellan segment 6,9 1,7 2,2
-10,8 0,0
Omsättning totalt 501,9 250,4 6,3
-10,8 747,8
Rörelseresultat utan engångsposter 41,8 34,2 -12,9

63,1
Engångsposter* 0,80,8
Rörelseresultat 42,6 34,2 -12,9

63,9
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar

5,6

5,6
Andel i intresseföretagets resultat


47,8
47,8
Reavinst av Wärtsiläaktier87,0 87,0
Finansiella kostnader netto-3,8 -3,8
Resultat före skatt
200,4
Inkomstskatt-21,5 -21,5
Periodens resultat
178,9Tillgångar 494,0 110,9 577,7 280,4 -527,6 935,4
Skulder 286,0 70,0 191,1
-230,6 316,5
Investeringar 8,4 4,4 20,0

32,8
Avskrivningar och nedskrivningar 14,3 4,8 2,7

21,9* Innehåller en engångsintäkt på 0,8 milj. euro från en upplösning av en reserv avseende avyttringen av Silva.
2011

Oförde-
Intresse- lade och
företaget elimi- Koncernen
milj. euro EMEA Amerika Övriga Wärtsilä neringar totalt
Extern omsättning 509,8 228,7 4,1

742,5
Intern omsättning mellan segment 7,0 3,8 2,1
-12,9 0,0
Omsättning totalt 516,8 232,5 6,2
-12,9 742,5
Rörelseresultat utan engångsposter 42,0 31,6 -11,4

62,1
Engångsposter* -8,3 -1,1


-9,3
Rörelseresultat 33,7 30,5 -11,4

52,8
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar

-1,0

-1,0
Andel i intresseföretagets resultat


42,7
42,7
Reavinst av Wärtsiläaktier69,8 69,8
Finansiella kostnader netto-2,4 -2,4
Resultat före skatt
161,8
Inkomstskatt-5,5 -5,5
Periodens resultat
156,3Tillgångar 512,5 216,3 306,3 300,8 -395,6 940,2
Skulder 332,5 74,5 366,1
-387,2 385,9
Investeringar 13,4 3,9 7,5

24,7
Avskrivningar och nedskrivningar 15,1 4,5 1,9

21,5* Innehåller en engångsförlust på 5,3 milj. euro relaterad till försäljningen av Silva, 3,0 milj. euro påföljdsavgifter av engångsnatur för överträdelse av konkurrenslagstiftningen samt engångsförluster på 1,1 milj. euro för återkallande av produkter.

Omsättning per affärsområde

milj. euro 2012 2011
Hem 322,8 306,3
Trädgård 287,6 294,3
Uteliv 133,3 137,8
Övriga 4,1 4,1
Totalt 747,8 742,5Geografisk information

milj. euro 2012 2011
Omsättning från Finland 168,7 174,0
Omsättning från USA 221,5 205,0
Omsättning från övriga länder 357,6 363,6
Totalt 747,8 742,5milj. euro 2012 2011
Tillgångar i Finland*,** 442,2 466,1
Tillgångar i övriga länder* 214,6 194,9
Totalt 656,9 660,9* Långfristiga tillgångar förutom uppskjutna skattefordringar.

** Tillgångar i Finland inhåller också intresseföretaget Wärtsilä.