Årsredovisning 2012

Bokslut

19. Kundfordringar och övriga fordringar


milj. euro 2012 2011
Kundfordringar 101,0 111,0
Derivativinstrument 0,4 1,1
Övriga fordringar 6,5 4,8
Resultatregleringar 8,2 7,7
Sammanlagt 31.12 116,0 124,6Kundfordringarnas åldersfördelning

milj. euro 2012 2011
Fordringar som ej förfallit 85,3 91,7
1–30 dagar förfallit 14,4 16,1
31–60 dagar förfallit 2,1 2,5
61–90 dagar förfallit 0,9 1,1
91–120 dagar förfallit 0,4 0,6
Över 120 dagar förfallit 1,1 2,4
Avsättningar för kreditförluster 31.12. -3,2 -3,4
Sammanlagt 31.12. 101,0 111,0Kundfordringar i olika valutor

milj. euro 2012 2011
Danmark, krona (DKK) 5,7 6,8
Euro (EUR) 37,8 41,4
Norge, krona (NOK) 5,7 7,7
Sverige, krona (SEK) 7,5 7,9
Storbritannien, pund (GBP) 3,1 6,1
Förenta Staterna, dollar (USD) 31,7 31,6
Övriga valutor 9,4 9,4
Sammanlagt 31.12. 101,0 111,0Kundfordringarna är relativt vitt utspridda geografiskt. Koncernens största kunder är stora detaljhandelskedjor med hög kreditvärdighet. Risk för kreditförluster anses vara moderat. Den maximala risken för kreditförluster är bokfört värde.