Årsredovisning 2012

Bokslut

17. Finansiella tillgångar


Placeringar, till verkligt värde via resultaträkningen

milj. euro 2012 2011
Anskaffningsvärde 1.1. 8,9 6,7
Ökningar 0,2 0,2
Minskningar
-0,3
Värdeförändring via resultaträkningen 0,6 2,2
Bokföringsvärde 31.12. 9,7 8,9Placeringar består av noterade och icke-noterade aktier samt av icke-noterade fonder. Noterade aktier har värderats till sitt börsvärde (verkligt värde hierarkinivå 1). Icke-noterade aktier redovisas till anskaffningsvärde (nivå 3), eftersom man inte kan fastställa tillförlitligt deras verkliga värde. Det verkliga värdet av icke-noterade fonder baserar sig på fondens egen anmälan (nivå 3). Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. Se redovisningsprinciper i not 1 för nivåer av värdeförändring.


Övriga placeringar

milj. euro 2012 2011
Anskaffningsvärde 1.1. 1,2 1,6
Omräkningsdifferens 0,0 0,0
Ökningar 0,0 0,1
Minskningar -0,5 -0,4
Övriga förändringar 0,0 -0,1
Bokföringsvärde 31.12. 0,8 1,2Övriga placeringar består av långfristiga fordringar som redovisas till anskaffningsvärde eller till lägre verkligt värde (nivå 3).