Årsredovisning 2012

Bokslut

16. Andelar i intresseföretag


milj. euro 2012 2011
Bokföringsvärde 1.1. 300,8 341,0
Avyttringar -41,5 -40,0
Andel i intresseföretagets resultat 47,8 42,7
Erhållna dividender -26,8 -40,9
Andel av övriga totalresultat 0,1 -2,0
Överföringar mellan posterna

Bokföringsvärde 31.12. 280,4 300,8Goodwill som ingår i redovisat balansvärde 46,4 54,0Andel i intresseföretagets resultat består av andel av resultatet minskat med erhållna dividender på 26,8 milj. euro (40,9). Andel av övrigt totalresultat består av förändringar i intresseföretagets eget kapital. I april 2012 sålde Fiskars helägda dotterbolag Avlis AB 13,8 % av sitt Wärtsiläinnehav (11,7 % i februari 2011).


Intresseföretagens ekonomiska nyckeltal

milj. euro 2012 2011
WÄRTSILÄ OYJ ABP

Ägandeandel-% 13,0 15,1
Tillgångar 5 038 4 600
Skulder 3 214 2 934
Eget kapital 1 824 1 666
Omsättning 4 725 4 209
Periodens resultat 344 293Fiskars mest betydande intresseföretag är Wärtsilä Oyj Abp. Fiskars ägarandel i Wärtsilä uppgår till 13,0 % (15,1) av aktierna och rösterna. Aktierna ägs av Fiskars helägda dotterbolag Avlis AB. Fiskars är Wärtsiläs största enskilda aktieägaren och har ett betydande inflytande genom antalet medlemmar i Wärtsiläs styrelse. Fiskars redovisar således i enlighet med IAS 28 Wärtsilä som ett intresseföretag.


Marknadsvärdet för Fiskars andel i Wärtsilä var 839,0 milj. euro (663,9) i slutet av räkenskapsperioden.