Årsredovisning 2012

Bokslut

15. Förvaltningsfastigheter


milj. euro 2012 2011
Anskaffningsvärde 1.1. 18,8 18,6
Omräkningsdifferens -0,2 0,3
Minskningar -1,0 -0,1
Anskaffningsvärde 31.12. 17,6 18,8Ackumulerade avskrivningar 1.1. 12,6 11,0
Omräkningsdifferens -0,1 0,3
Periodens avskrivningar och nedskrivningar 0,4 1,4
Minskningar -0,7 -0,1
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12. 12,1 12,6Bokföringsvärde 31.12. 5,5 6,2Verkligt värde

Förvaltningsfastigheterna utgörs av Fiskars Bruks område som moderbolaget äger i Finland och Fiskars Brands Inc:s finansieringsleasingfastigheter som bolaget inte själv utnyttjar för sin rörelse i USA. Fiskars Bruk anses vara enastående i kulturellt och historiskt perspektiv och därför finns det inte något jämförbart verkligt värde att redovisa.


Bokvärdena per land

milj. euro 2012 2011
Finland 4,6 5,2
USA 0,8 1,0
Sammanlagt 5,5 6,2