Årsredovisning 2012

Bokslut

14. Biologiska tillgångar


milj. euro 2012 2011
Verkligt värde 1.1. 35,6 36,7
Ökning via årlig tillväxt 1,0 1,4
Inverkan av prisförändringar 1,0 -1,0
Avverkad skog -0,8 -1,5
Inventering* 4,4 0,0
Verkligt värde i balansen 31.12. 41,2 35,6Fiskars har cirka 15 000 hektar jord- och skogsegendomar i Finland, vilket inkluderar en betydande markegendom i Fiskars bruk. Värdet av de biologiska tillgångarna baserar sig på från Skogsforskningsinstitutets rotprisstatistik uträknade tre års löpande medeltal, som multiplicerats med de sortimentsvisa virkesmängderna beaktande av kostnader och risker i anslutning till realiseringen.


* Som resultat av skogsinventeringen har den sammanlagda virkesvolymen samt sortimentsfördelningen ändrats.