Årsredovisning 2012

Bokslut

13. Materiella anläggningstillgångar


2012Jord- och
Leasing- Maskiner Pågående

vatten-
fastig- och nyan-
milj. euro områden Byggnader heter inventarier läggningar Totalt
Anskaffningsvärde 1.1. 16,5 52,5 14,6 167,2 4,3 255,0
Omräkningsdifferens 0,0 0,4 -0,3 0,2 0,0 0,3
Företagsförvärv och försäljning
0,0
Ökningar 0,0 1,0
3,3 8,6 12,9
Minskningar 0,0 -0,1
-10,1
-10,2
Överföringar mellan posterna 0,0 2,2
4,2 -8,0 -1,6
Anskaffningsvärde 31.12. 16,4 56,0 14,3 164,8 4,9 256,4Ackumulerade avskrivningar 1.1.
27,4 12,2 121,0
160,6
Omräkningsdifferens
0,0 -0,2 0,2
0,0
Periodens avskrivningar och nedskrivningar
2,7 1,2 12,7
16,6
Företagsförvärv och försäljning
0,0
Minskningar
0,0 0,0 -9,9
-9,9
Överföringar mellan posterna
0,1
-0,9
-0,8
Ackumulerade avskrivningar 31.12. 0,0 30,2 13,2 123,0 0,0 166,4Bokföringsvärde 31.12. 16,4 25,8 1,1 41,8 4,9 90,0Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 7,6
2011Jord- och
Leasing- Maskiner Pågående

vatten-
fastig- och nyan-
milj. euro områden Byggnader heter inventarier läggningar Totalt
Anskaffningsvärde 1.1. 16,5 52,2 14,1 160,7 7,3 250,8
Omräkningsdifferens 0,0 -0,3 0,5 -0,9 -0,1 -0,8
Företagsförvärv och försäljning -0,1 -0,1
-1,1 -0,1 -1,5
Ökningar 0,1 0,3
6,8 12,5 19,7
Minskningar 0,0 -0,4
-9,5
-9,9
Överföringar mellan posterna
0,8
11,1 -15,3 -3,4
Anskaffningsvärde 31.12. 16,5 52,5 14,6 167,2 4,3 255,0Ackumulerade avskrivningar 1.1.
26,4 11,7 117,7
155,8
Omräkningsdifferens
0,1 0,4 -1,1
-0,7
Periodens avskrivningar och och nedskrivningar
1,4 0,1 13,9
15,4
Företagsförvärv och försäljning
-0,1
-0,6
-0,6
Minskningar
-0,4
-8,7
-9,2
Överföringar mellan posterna
0,0
-0,2
-0,2
Ackumulerade avskrivningar 31.12. 0,0 27,4 12,2 121,0 0,0 160,6Bokföringsvärde 31.12. 16,5 25,1 2,4 46,2 4,3 94,4Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 1,8