Årsredovisning 2012

Bokslut

12. Immateriella anläggningstillgångar


milj. euro 2012 2011
Anskaffningsvärde 1.1. 184,2 180,3
Omräkningsdifferens -0,1 0,6
Silvas avyttring
-3,4
Ökningar 19,9 5,0
Minskningar -0,6 -0,5
Överföringar mellan posterna 0,8 2,2
Anskaffningsvärde 31.12. 204,2 184,2Ackumulerade avskrivningar 1.1. 59,0 55,0
Omräkningsdifferens 0,0 0,8
Periodens avskrivningar 4,7 4,6
Minskningar -0,4 -0,5
Överföringar mellan posterna 0,3 -0,9
Ackumulerade avskrivningar 31.12. 63,5 59,0Bokföringsvärde 31.12. 140,7 125,2Varumärken redovisade som immateriella anläggningstillgångar 102,2 102,2Eftersom erhållna förmåner från varumärken inte är tidsbegränsade, avskrivs de inte, utan varumärken prövas för nedskrivningsbehov minst årligen enligt "relief from royalty"-metoden. Kassaflödena för varumärken härleds genom att identifiera omsättningen för varje varumärke. Nyttjandevärdet bestäms enligt metoden för diskonterat kassaflöde, härlett från fem års kassaflödesprognoser, som baserar sig på strategiska planer godkända av ledningen. Kassaflödena för perioderna som sträcker sig längre än prognosperioden är beräknade enligt restvärdemetoden. Enligt nedskrivningsprövningarna uppkom inget behov att nedskriva varumärken under räkenskapsperioden 2011 eller 2012.


Viktigaste tillämpade parametrar i nedskrivningsprövningar

% 2012 2011
Försäljningens tillväxt i genomsnitt 1,8 1,9
Fast tillväxttakt vid beräkning av restvärdet 3,0 3,0
Diskonteringsränta före skatter, medeltal* 9,5 7,9* Använts en procentenhet högre riskpremie än i goodwills prövningen.

Känslighetsanalys

För värdering av varje varumärke har känslighetsanalys baserad på olika pessimistika scenarier för de viktigaste variablerna använts. Enligt företagsledningens uppskattning leder inte någon rimligen möjlig förändring av de viktigaste variablerna till nedskrivning utom för varumärket Gingher. Varumärket Ginghers kassaflöden överstiger nu bokföringsvärdet 3,4 milj. euro med 0,6 milj. euro och med en ökning på 1,1 procentenheter före skatt i diskonteringsräntan skulle nyttjandevärdet motsvara bokföringsvärdet.


milj. euro 2012 2011
Investeringsförbindelser i immateriella anläggningstillgångar 3,3 1,2