Årsredovisning 2012

Bokslut

11. Goodwill


milj. euro 2012 2011
Anskaffningsvärde 1.1. 110,1 119,8
Omräkningsdifferens -0,8 1,5
Minskningar
-11,3
Anskaffningsvärde 31.12. 109,3 110,1Ackumulerade nedskrivningar 1.1. 21,4 31,2
Omräkningsdifferens -0,8 1,5
Minskningar
-11,3
Ackumulerade nedskrivningar 31.12. 20,7 21,4Bokföringsvärde 31.12. 88,6 88,6Goodwill avskrivs inte, men prövas minst årligen för nedskrivningsbehov.


Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande goodwill


Goodwill har allokerats till följande kassagenererande enheter:

milj. euro 2012 2011
Hem 73,8 73,8
Trädgård 14,8 14,8
Sammanlagt 88,6 88,6Goodwill uppkommen vid företagsförvärv har allokerats till kassagenererande enheter (KGE). Affärsområden, som utgör KGE:na, är Hem och Trädgård. Återvinningsvärden för KGE fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet enligt diskonterade kassaflödesprincipen, härlett från fem års kassaflöden uppskattade i den strategiska planen godkänd av ledningen. Kassaflöden efter planeringsperioden ingår enligt restvärdemetoden. Som diskonteringsränta används en vägd medelkapitalkostnad efter skatt (WACC) såsom den definierats av Fiskars. Diskonteringsräntans komponenter består av riskfri ränta, marknadens riskpremie, företagsspecifik riskpremie, industrispecifik beta, kostnad för skulder och soliditet. På basis av de nyttjandevärdeskalkyler som gjorts har man inte konstaterat något behov av nedskrivning (impairment) av goodwillvärdet för någon KGE i bokslutet för 2012.

Viktigaste tillämpade parametrar i nedskrivningsprövningar

% 2012 2011
Försäljningens tillväxt i genomsnitt 1,8 1,8
Fast tillväxttakt vid beräkning av restvärdet 2,5 2,5
Diskonteringsränta före skatter 8,2 6,9I nedskrivningsprövningar har tillämpats i genomsnitt måttligare tillväxtantaganden för försäljningen än i periodens strategiska planer. I nedskrivningsprövningarna har man använt KGEs tre föregående års genomsnittliga EBIT-% av försäljningen. Denna används konsekvent för alla femårs perioder i diskonterade kassaflödekalkyler.


Känslighetsanalys

För att testa känsligheten i de antaganden som använts vid beräkningen av värdet på de kassagenererande enheterna har känslighetsanalys baserad på olika pessimistika scenarier för de viktigaste variablerna använts. Enligt företagsledningens uppskattning leder inte någon rimligen möjlig förändring av de viktigaste variablerna till nedskrivning för att de diskonterade kassaflöden överstiger betydligt värdena på tillgångarna.