Årsredovisning 2012

Bokslut

10. Resultat per aktie


Det outspädda resultatet per aktie räknas ut genom att dividera det resultat från räkenskapsperioden som tillkommer stamaktiernas ägare med det vägda medeltalet av antalet utestående aktier under året. Fiskarskoncernen har inga aktiva optionsprogram eller andra finansiella instrument som skulle innebära utspädning, så det utspädda resultatet per aktie är det samma som det outspädda.


2012 2011
Årets resultat hänförlig till moderbolagets stamaktieägare, milj. euro 178,9 156,3
Antal aktier 82 023 341 82 023 341Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 81 905 242 81 908 714Resultat per aktie, euro (outspätt) 2,18 1,91
Resultat per aktie, euro (utspätt) 2,18 1,91