Årsredovisning 2012

Bokslut

KONCERNBOKSLUT, IFRSKoncernens resultaträkning


milj. euro Not 2012
2011
Omsättning 2 747,8
742,5
Kostnad för sålda varor 6 -475,4
-483,3
Bruttobidrag
272,4 36 % 259,2 35 %Övriga rörelseintäkter 5 2,1
2,2
Kostnader för försäljning och marknadsföring 6 -128,9
-126,3
Administrationskostnader 6 -73,5
-64,0
Forsknings- och utvecklingskostnader 6 -8,1
-8,6
Övriga rörelsekostnader 6 -0,1
-9,7
Rörelseresultat
63,9 9 % 52,8 7 %Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 14 5,6
-1,0
Andel i intresseföretagets resultat 16 47,8
42,7
Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier 16 87,0
69,8
Finansiella intäkter och kostnader 8 -3,8
-2,4
Resultat före skatt
200,4 27 % 161,8 22 %Inkomstskatt 9 -21,5
-5,5Räkenskapsperiodens resultat
178,9 24 % 156,3 21 %Fördelning:
Moderbolagets aktieägare
178,9
156,3Resultat/aktie, euro, hänförligt till
moderbolagets aktieägare (outspätt och utspätt) 10 2,18
1,91Rapport över totalresultat


milj. euro Not 2012
2011
Räkenskapsperiodens resultat
178,9
156,3Omräkningsdifferenser
-1,0
3,9

överförts till resultaträkning


-0,5
Förändringar i intresseföretag redovisade
mot övrigt totalresultat 16 0,3
-2,0

överförts till resultaträkning
-0,1
-0,4
Kassaflödessäkring
-0,8
-0,5
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda
pensionsplaner efter skatt
-0,5
-0,3
Övrigt totalresultat efter skatt totalt
-2,2
0,2Räkenskapsperiodens totalresultat
176,7
156,6Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare
176,7
156,6


Noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.