Årsredovisning 2012

Bokslut

Koncernens kassaflödesanalys


milj. euro 2012 2011
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt 200,4 161,8
Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 21,9 21,5

Andel i intresseföretagets resultat -47,8 -42,7

Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier -87,0 -69,8

Intäkter från placeringar -0,1 5,5

Finansiella poster 3,8 2,3

Förändring i biologiska tillgångar -5,6 1,0

Förändring av avsättningar och övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan 2,4 -3,0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 88,1 76,9
Förändring av rörelsekapital

Förändring av räntefria fordringar 10,6 -7,1

Förändring av varulager -5,0 10,0

Förändring av räntefria skulder -0,5 9,9
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansposter och skatter 93,2 89,6
Dividendinkomster från intresseföretag 26,8 40,9
Betalda finansieringskostnader (netto) -4,6 -5,9
Betald inkomstskatt -20,3 -17,2
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 95,0 107,4
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Förvärv och investeringar i finansiella tillgångar -0,2 -0,2
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -32,7 -24,4
Försäljning av anläggningstillgångar 0,9 0,6
Överlåtelse av intresseföretagets aktier 126,4 109,7
Överlåtelse av aktier i dotterbolag
6,3
Kassaflöde från övriga placeringar 0,1 0,3
Kassaflöde från investeringar (B) 94,5 92,3
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Förändring av kortfristiga fordringar 0,1 -0,4
Upptagna långfristiga skulder 0,1 1,3
Återbetalning av långfristiga skulder -2,5 -0,1
Förändring av kortfristiga skulder -61,2 -41,9
Betalning av finansiella leasingskulder -3,5 -2,5
Övriga finansieringsposter 0,0 -0,2
Dividendutdelning -112,2 -155,6
Kassaflöde från finansiering (C) -179,2 -199,5
Förändring av likvida medel (A+B+C) 10,3 0,3
Likvida medel, periodens början 6,1 5,8
Omräkningsdifferens -0,1 0,0
Likvida medel, periodens slut 16,4 6,1
Noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.