Årsredovisning 2012

Bokslut

Koncernens balansräkning


milj. euro Not 31.12.2012
31.12.2011TillgångarLÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Goodwill 11 88,6
88,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 140,7
125,2
Materiella anläggningstillgångar 13 90,0
94,4
Biologiska tillgångar 14 41,2
35,6
Förvaltningsfastigheter 15 5,5
6,2
Andelar i intresseföretag 16 280,4
300,8
Finansiella tillgångar 17 10,5
10,1
Uppskjutna skattefordringar 9 25,8
27,0
Långfristiga tillgångar sammanlagt
682,6 73 % 688,0 73 %KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager 18 118,0
118,3
Kundfordringar och övriga fordringar 19 116,0
124,6
Skattefordringar
1,9
2,7
Räntebärande fordringar
0,5
0,5
Likvida medel 20 16,4
6,1
Kortfristiga tillgångar sammanlagt
252,8 27 % 252,2 27 %Tillgångar sammanlagt
935,4 100 % 940,2 100 %Eget kapital och skulderEGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 618,9
554,3
Eget kapital sammanlagt 21 618,9 66 % 554,3 59 %LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital 22 69,3
75,4
Övriga skulder
4,1
4,1
Uppskjutna skatteskulder 9 44,3
45,0
Pensionsförpliktelser 23 7,3
8,2
Övriga avsättningar 24 3,9
5,6
Långfristiga skulder sammanlagt
129,0 14 % 138,4 15 %KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital 22 20,4
82,5
Leverantörskulder och övriga skulder 25 156,6
154,9
Skatteskulder
7,9
8,0
Övriga avsättningar 24 2,6
2,1
Kortfristiga skulder sammanlagt
187,5 20 % 247,5 26 %Eget kapital och skulder sammanlagt
935,4 100 % 940,2 100 %


Noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.