Årsredovisning 2012

Bokslut

Förändring i det egna kapitaletTill moderbolagets aktieägareOm- Balan-

Aktie- Egna räknings- serad
milj. euro kapital aktier differens vinst Sammanlagt
31.12.2010 77,5 -0,8 -0,3 477,1 553,5


Omräkningsdifferenser

3,5
3,5
Förändringar i intresseföretag
redovisade direkt mot övrigt totalresultat

-1,1 -1,3 -2,4
Kassaflödessäkring


-0,5 -0,5
Aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt


-0,3 -0,3
Periodens övriga totalresultat

2,4 -2,1 0,2
Räkenskapsperiodens resultat


156,3 156,3
Periodens totalresultat

2,4 154,2 156,6
Återköp av egna aktier
-0,1

-0,1
Betalda dividender


-155,6 -155,6
31.12.2011 77,5 -0,9 2,0 475,7 554,3


Omräkningsdifferenser

-1,0
-1,0
Förändringar i intresseföretag
redovisade direkt mot övrigt totalresultat

-1,8 2,0 0,1
Kassaflödessäkring


-0,8 -0,8
Aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt


-0,5 -0,5
Periodens övriga totalresultat

-2,8 0,6 -2,2
Räkenskapsperiodens resultat


178,9 178,9
Periodens totalresultat

-2,8 179,6 176,7
Betalda dividender


-112,2 -112,2
31.12.2012 77,5 -0,9 -0,8 543,0 618,9
Noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.