Årsredovisning 2012

Bokslut

FINANSIELLA NYCKELTALFem år i översikt

2012 2011 2010 2009 2008
Omsättning milj. euro 748 743 716 660 697

varav utomlands milj. euro 579 569 550 519 546

i procent av omsättningen % 77,4 76,6 76,8 78,6 78,2

export från Finland milj. euro 54 69 78 89 98
Procentuell förändring av omsättningen % 0,7 3,7 8,4 -5,3 7,7
Bruttobidrag milj. euro 272 259 254 221 213

i procent av omsättningen % 36,4 34,9 35,4 33,5 30,6
Rörelsevinst milj. euro 64 53 49 39 6

i procent av omsättningen % 8,5 7,1 6,9 6,0 0,9
Rörelsevinst utan engångsposter milj. euro 63 62 60 40 41
Andel i intresseföretagets resultat milj. euro 48 43 66 66 70
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar milj. euro 6 -1 -2 0 -6
Finansnetto milj. euro 83 67 -6 -14 -19

i procent av omsättningen % 11,1 9,1 -0,9 -2,2 -2,8
Vinst före skatter milj. euro 200 162 107 91 52

i procent av omsättningen % 26,8 21,8 14,9 13,8 7,4
Inkomstskatter för kvarvarande verksamhet milj. euro -22 -5 -12 -8 -2
Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare milj. euro 179 156 94 84 49

i procent av omsättningen % 23,9 21,1 13,2 12,7 7,1
Andel i resultat av innehav utan bestämmande inflytande milj. euro


0,0 -0,1
Personalkostnader milj. euro 173 172 173 165 187
Planenliga avskrivningar och nedskrivningar milj. euro 22 22 35 28 33

i procent av omsättningen % 2,9 2,9 4,9 4,3 4,7
Kassaflöde från löpande verksamhet milj. euro 95 107 93 121 97
Investeringar (inkl. företagsförvärv) milj. euro 33 24 19 15 30

i procent av omsättningen % 4,4 3,3 2,6 2,2 4,3
Forsknings- och utvecklingskostnader i resultaträkning milj. euro 8 9 8 9 8

i procent av omsättningen % 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2
Aktiverade utvecklingskostnader milj. euro 1 1 1 0 1
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare milj. euro 619 554 553 505 447
Innehav utan bestämmande inflytande milj. euro0,0
Eget kapital sammanlagt milj. euro 619 554 553 505 447
Räntebärande nettoskulder milj. euro 72 151 200 236 310
Rörelsekapital milj. euro 71 83 101 103 149
Balansomslutning milj. euro 935 940 979 973 970
Avkastning på sysselsatt kapital % 29 23 15 14 9
Avkastning på eget kapital % 31 28 18 18 11
Soliditet % 66 59 57 52 46
Nettogearing % 12 27 36 47 69
Antal anställda i genomsnitt (FTE)
3 364 3 545 3 612 3 867 4 325
Antal anställda vid periodens slut
3 449 3 574 3 944 3 742 4 119

av vilka utomlands
1 839 2 072 1 904 2 111 2 397