Årsredovisning 2012

Användarvillkor

användarvillkor

Juridiskt meddelande rörande Fiskars webbsidor

Vi ber dig noggrant läsa villkoren nedan innan du går in på webbplatsen. När du besöker Fiskarskoncernens (nedan Fiskars) Årsredovisning 2012-webbsidor, förbinder du dig att följa dessa villkor: Innehållet på Fiskars webbsidor (vilket även omfattar, men dock inte begränsar sig till text, bilder och audiovisuella inslag) tillhör Fiskars enligt lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålls. Kopiering, överföring, spridning eller lagring av hela eller delar av innehållet i någon som helst form är förbjuden och förutsätter ett skriftligt förhandstillstånd av Fiskars med nedan nämnda undantag.

Fiskars logotyp och därtill hörande företagssymbol samt registrerade och oregistrerade varumärken och produktnamn samt övriga eventuella immaterialrättigheter är Fiskars egendom. Dotterbolagens och intresseföretagens logotyper och med dem sammanhörande företagssymboler samt registrerade och oregistrerade varumärken och produktnamn och övriga eventuella immaterialrättigheter är antingen Fiskars, dotterbolagens eller intresseföretagens egendom. Tillgång till våra webbsidor kan inte indirekt eller på annat sätt tolkas som licens- eller övrigt tillstånd att använda något av de märken eller symboler som förekommer på webbsidorna utan att Fiskars på förhand skriftligt beviljar ett sådant tillstånd.

Fiskars tillåter att delar av webbsidorna lagras i dator och att utskrifter görs av dem, men enbart för privat bruk. Innehållet på Fiskars webbsidor får endast användas för information och på ett sätt att det inte skadar Fiskars anseende. Informationen på webbplatsen får inte ändras utan skriftligt tillstånd av Fiskars. Vissa dokument på våra webbsidor kan vara förenade med tilläggsvillkor som anges i dokumenten i fråga.

Innehållet på Fiskars webbplats levereras i föreliggande skick. Fiskars lämnar ingen garanti, varken uttryckligen eller indirekt, för att den information som finns på sidorna eller som nås via dem är tillgänglig, korrekt, exakt eller tillförlitlig eller för sidornas innehåll. Fiskars garanterar inte att sidorna eller webbservern är skyddade mot datavirus eller andra skadliga faktorer. Fiskars förbehåller sig rätten att när som helst omarbeta sidorna eller förhindra tillträde till dem, utan särskilt meddelande.

Fiskars ansvarar inte för eventuella direkta, indirekta, sekundära, särskilda eller straffbara skador, förluster, kostnader eller uteblivna vinster till följd av att du besökt Fiskars webbsidor eller en webbplats som är länkad till dem, att du inte kunnat använda innehållet på dessa sidor eller att du använt eller försökt använda information på sidorna. Fiskars är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador på grund av störningar, försummelser, avbrott, fel, dröjsmål vid drift eller överföring, datavirus eller linje- eller systemfel, även om Fiskars eller Fiskars representant underrättas om skadorna, förlusterna eller kostnaderna. Fiskars ansvar kan inte överstiga det som fordras av finsk lagstiftning.

Fiskars tar inget ansvar för sådant av tredje part ägt, skapat eller publicerat material, till vilket det finns en länk till från Fiskars webbsidor. Om du länkar upp dig till en webbplats som tillhör en sådan tredje part, skall du läsa och godkänna reglerna för platsen i fråga innan du besöker den. Att det finns en länk till en webbplats tillhörande en part som inte ingår i Fiskars, innebär inte att Fiskars stöder denna tredje parts sidor eller de produkter och tjänster som nämns på dem.

När du skickar material till Fiskars till exempel per e-post eller via våra webbsidor godkänner du följande villkor:
(1) Du levererar materialet medveten om att vi eventuellt publicerar det.
(2) Du garanterar att materialet inte innehåller sådant som är olagligt eller annars inte lämpar sig för publicering.
(3) Du bekräftar att du äger materialet eller har obegränsad rätt att överlåta det till oss och vi kan publicera det och/eller låta materialet eller delar av det ingå i våra produkter utan ansvar eller skyldighet att betala ersättning för det.
(4) Innan du sänder iväg materialet vidtar du rimliga åtgärder för att leta efter och eliminera eventuella datavirus eller andra egenskaper som kan infektera och förstöra filer, program och system.
(5) Du förbinder dig att kompensera oss för eventuell skada, om tredje part inleder rättsliga åtgärder mot oss på grund av material som du har skickat oss.
(6) Du försäkrar att du inte kommer att komma med några krav på basis av det material du sänt oss eller inleda några som helst rättsliga åtgärder mot oss på grund av det material du sänt oss. Fiskars kontrollerar inte innehållet i det material som användare av bolagets webbsidor sänder och är inte ansvarig för det materialet. Fiskars kan enligt eget gottfinnande när som helst från webbsidan avlägsna material som användare sänt in.